หน้าแรก สมัครสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ

สมัครสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ความรู้สมัครสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนการไปรษณีย์, กองอาสารักษาดินแดน (อส.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานอื่นๆ

ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่คอยปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ...
ข้อมูลเบื้องต้นของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูลเบื้องต้นของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าที่คอยจัดการศึกษาในลักษณะเฉพาะทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ผลิตพนักงานช่างให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษานี้จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย หลักสูตรของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในสมัครเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในสมัครเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติในการสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพศชาย สถานะโสด มีสัญชาติไทยกำลังศึกษาชั้น ม.3 (เรียนอยู่เทอมสุดท้ายได้)กำลังศึกษาชั้น ม.4 และต้องเรียน รด. (อยู่ ม.4 แต่ไม่เรียน รด....
ความรู้ทั่วไปของ โรงเรียนการไปรษณีย์

ความรู้ทั่วไปของ โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็น สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางอยู่ในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากรในบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทยจะมีประกาศในทุกๆปี ส่วนตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางด้านงานไปรษณีย์โดยเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบันโรงเรียนได้ตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย

ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย

คุณสมบัติสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และผ่านการเกณฑ์ ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี แต่ต้องไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทยต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ...
ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ) ผู้ที่อยากสมัครเข้าหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ) ต้องเป็นพนักงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือหากเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และต้องเป็นลูกจ้างประจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี...
การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างกันกับหน่วยงานอื่นอย่างไร?

การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างกันกับหน่วยงานอื่นอย่างไร?

การไฟฟ้านครหลวง ถือว่าได้เป็นรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยตัวการไฟฟ้านครหลวงนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ให้การบริการในปัจจุบันมี 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ การไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างไร?
ข้อมูลทั่วไป ของการประปาส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไปของ “การประปาส่วนภูมิภาค”

ประวัติของประปาส่วนภูมิภาค ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาลจัดการ ที่จะนำน้ำมาใช้ในพระนคร ตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ การที่จะต้องทำ นั่นคือ
พื้นที่การให้บริการและภารกิจ หน้าที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค

พื้นที่การให้บริการและภารกิจ หน้าที่ ของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 จะมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก ภารกิจ และหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค
ความรู้ทั่วไปของ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

ความรู้ทั่วไปของ กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์การที่ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่คอยรักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และยังเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามอีกด้วย ประวัติความเป็นมาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองอาสารักษาดินแดน ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนในปี...
คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.) คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบกองอาสารักษาดินแดน (อส.) มีดังนี้ ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป...
เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานให้ประเทศของเราดำเนินกิจกรรมต่างๆไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงเรียน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า การประปา ธนาคารของรัฐ หน่วยงานเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น และหากเราต้องการทำงานในหน่วยงานเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งในบทความนี้เราจะได้กล่าวถึง การทำงานในหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค ที่เราต่างเคยได้สัมผัสกันบ้างแล้วแทบทุกครัวเรือน...
อยากทำงาน การไฟฟ้านครหลวง ต้องทำอย่างไร

อยากทำงาน การไฟฟ้านครหลวง ต้องทำอย่างไร

ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งในปีพ.ศ.2427 ซึ่งในตอนนั้นจะจ่ายไฟให้เฉพาะในส่วนราชการและสาธารณูปโภคเท่านั้น การดำเนินการจ่ายให้กับประชาชนและภาคเอกชนต่างๆ ดำเนินการโดยการไฟฟ้ากรุงเทพและการไฟฟ้าสามเสน ซึ่งต่อมาก็คือการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง ให้บริการใน พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ...
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรปกติ 3 ปี...
ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ เปิดรับสมัคร 27 อัตรา

ไปรษณีย์ เปิดรับสมัคร 27 อัตรา ปี 2562 หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปีวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โทผู้ชายต้องไม่มีภาระทางทหาร
การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร 130 อัตรา

เปิดรับสมัครบรรจุเข้า การไฟฟ้านครหลวง 130 อัตรา รับสมัครบรรจุการไฟฟ้านครหลวงหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 26 คุณวุฒิ ที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับ
นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับ 50 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562 จำนวน 50 อัตรา ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี พร้อมบรรจุเข้ารับราชการทันทีปีการศึกษา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดรับสมัคร นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน...
โรงเรียนการไปรษณีย์

[ เต็มแล้ว ] ติวเข้ม สอบไปรษณีย์ 202 อัตรา

ไปรษณีย์เปิดรับ 202 อัตรา ทั้งหญิง/ชาย  อายุ 17-25 ปี  วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. ปีนี้เพิ่มข้อสอบ Attitude และ Aptitude และต้องผ่านเกณฑ์ 70% ซึ่งสูงมาก หากไม่เคยฝึกทำ โอกาสสอบผ่าน แทบไม่มี !! กว่า...
สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร 54 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร 54 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. - 3 พ.ค.62 วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช....
โรงเรียนการไปรษณีย์

สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย  / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย  / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562 รับจำนวน 202 คนหญิง 61 คนชาย 141 คน

ประกาศรับสมัครราชการ-รัฐวิสาหกิจ

เรื่องเด่น