ราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ราชการ-รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ เช่น กองอาสารักษาดินแดน (อส.), การประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โรงเรียนการไปรษณีย์และหน่วยงานอื่นๆ