การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างกันกับหน่วยงานอื่นอย่างไร?

690
การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างกันกับหน่วยงานอื่นอย่างไร?
การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างกันกับหน่วยงานอื่นอย่างไร?

การไฟฟ้านครหลวง ถือว่าได้เป็นรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยตัวการไฟฟ้านครหลวงนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ให้การบริการในปัจจุบันมี 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

การไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างไร?

การไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง นั้นจะมีหน้าที่ต่างกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้

 • การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มีหน้าที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จะจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ 3 จังหวัดที่ MEA ดูแลอยู่ ซึ่งทั้ง 2 จะทำหน้าที่เหมือนกันคือ การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีไฟฟ้าใช้ มั่นคง และปลอดภัยในทุก ๆ บ้าน
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT เป็นผู้จัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้า มีทั้งผลิตเอง และรับซื้อจากโรงไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำการส่งไปให้แก่ MEA PEA และผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นส่งต่อให้ผู้ให้บริการในพื้นที่ต่อไป

วิสัยทัศน์ และภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง

วิสัยทัศน์ และภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง มีดังนี้

 • วิสัยทัศน์ : พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
 • ภารกิจ : สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ค่านิยมของ การไฟฟ้านครหลวง

ค่านิยมของ การไฟฟ้านครหลวง คือ C-H-A-N-G-E โดยจะมีความหมายดังต่อไปนี้

 • C คือ Customer Focus : มุ่งเน้นลูกค้า
 • H คือ Harmonization : ทำงานสอดประสาน
 • A คือ Agility : ปรับเปลี่ยนทันการณ์
 • N คือ New Ideas : สรรสร้างสิ่งใหม่
 • G คือ Governance : โปร่งใสคุณธรรม
 • E คือ Efficiency : ล้ำเลิศประสิทธิภาพ