ข้อมูลเบื้องต้นของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

752
ข้อมูลเบื้องต้นของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อมูลเบื้องต้นของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าที่คอยจัดการศึกษาในลักษณะเฉพาะทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานระดับกองสังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ผลิตพนักงานช่างให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์พิเศษต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษานี้จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในปัจจุบันโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรปกติ ใช้เวลาเรียน 3 ปี (เปิดรับทุกปี)
  • หลักสูตรนี้จะเปิดเป็นประจำทุกปี
  • รับ ม.3 (หรือ ม.4 ที่จบ รด. ปี 1 มาแล้ว) เพื่อมาศึกษามัธยมปลายในสายอาชีพ (เน้นวิทย์-คณิต)
  • จบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์
  • ผู้ที่ทำคะแนนได้ดี จะมีทุนให้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อีก 5 ทุน และปรับระดับให้เป็นวิศวกร
 • หลักสูตรพิเศษ ใช้เวลาเรียน 1 ปี (เปิดรับแค่บางปี)
  • หลักสูตรนี้ ศึกษาเพียง 1 ปี
  • มีการฝึกฝนปฏิบัติฮอทไลน์กันเป็นระยะเวลานาน
  • รับวุฒิ ปวช.ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้ามาแล้ว
  • จบหลักสูตร จะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ เพื่อปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูง
 • หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (เปิดรับแค่บางปี)
  • หลักสูตรนี้รับวุฒิ ปวส. มาฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน
  • มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานทั่วประเทศด้วย
  • จบหลักสูตร จะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

หมายเหตุ

 • หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ไม่ได้เปิดรับเป็นประจำทุกปี สามารถติดตามข้อมูลข่าวได้ที่ www.pea.co.th
 • โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอยู่ที่เดียว ตั้งอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
 • หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ผ่านการคัดเลือก (มีการจำกัดคุณวมบัติเอาไว้ เช่น อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนร่างกาย ตาบอดสี สายตาสั้น รอยสัก เป็นต้น)
 • เมื่อสอบผ่านรอบวิชาการแล้ว ยังต้องสอบรอบสมรรถภาพร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และตรวจโรค จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสอบทั้งหมด

ระบบการศึกษาของหลักสูตรปกติ และพิเศษ

 • ระบบการศึกษาปกติ 3 ปี
  • ในแต่ละปีการศึกษาระบบปกติจะแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในแต่ละภาคเรียนจะมีเวลาเรียนประมาณ 20 สัปดาห์
 • ระบบการศึกษาพิเศษ 1 ปี
  • ในแต่ละปีการศึกษาระบบพิเศษจะแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 (เน้นทฤษฎี) และ ภาคเรียนที่ 2 (เน้ปฏิบัติ) โดยในภาคเรียนที่ 1 จะมีเวลาเรียนประมาณ12–16สัปดาห์ภาคเรียนที่ 2 จะมีเวลาเรียนประมาณ12 –14สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน

 • การศึกษาในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงใดๆทั้งสิ้น แต่นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง เช่น ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าเครื่องแบบ, ค่าแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนตามที่ทางโรงเรียนกำหนดเป็นต้น
 • ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนทุกคนจำเป็นจะต้องชำระเงิน 3,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นเงินที่คณะกรรมการนักเรียนขอเก็บ เพื่อนำเงินเหล่านั้นมาใช้สำหรับกิจการของนักเรียนต่างบๆ เช่น ค่าทัศนศึกษา การเข้าค่ายพุทธบุตร, การเข้าค่ายต่อต้านภัยยาเสพติด และค่ากิจกรรมต่างๆ
 • ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (จะคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา)
 • ในระหว่างที่นักเรียนทำการศึกษากับทางโรงเรียนอยู่นั้น แนะนำให้นักเรียนทุกคนทำประกันชีวิตเอาไว้ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจำนวนที่บริษัทประกันภัยกำหนด

เงื่อนไขระหว่างเป็นนักเรียน

 • เนื่องจากนักเรียน ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าบ้ารุงใดๆ เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันที ที่สำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในสัญญาผูกพันการทำงานแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนจะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
 • ทางโรงเรียนจะห้ามนักเรียน ลาสมัครสอบ, ลาสอบ, ลาฝึกอาชีพ หรือลาเพื่อประกอบกิจการอื่นๆ ในระหว่างเวลาเรียน หรือในเวลาฝึกงาน
 • ระหว่างที่นักเรียนกำลังศึกษาในโรงเรียน หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือเป็นโรคร้ายต่างๆตามที่ พ.ร.บ.รับราชการทหารซึ่งแพทย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้อำนวยการของโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการทำงาน ทางโรงเรียนจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนได้