คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

1776
คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)
คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบกองอาสารักษาดินแดน (อส.) มีดังนี้

 • ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ห้ามเกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายที่สมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิก อส.
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชของศาสนาใด
 • ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
 • ไม่เป็นทหารหรือตำรวจที่ประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติด

หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ใบรับรองแพทย์

สามารถติดตามข่าวสาร และกำหนดการรับสมัครได้ที่ dopa.go.th