ความรู้ทั่วไปของ โรงเรียนการไปรษณีย์

549
ความรู้ทั่วไปของ โรงเรียนการไปรษณีย์
ความรู้ทั่วไปของ โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็น สถาบันวิชาชีพเฉพาะทางอยู่ในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากรในบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในการเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทยจะมีประกาศในทุกๆปี ส่วนตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางด้านงานไปรษณีย์โดยเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในปัจจุบันโรงเรียนได้ตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สิทธิของนักเรียน ในระหว่างการศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • ระหว่างการศึกษา
  • บริการห้องสมุดของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • เข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ได้ที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา
  • ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์
  • ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อกำหนดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนการไปรษณีย์

“โรงเรียนการไปรษณีย์เป็นสถาบันการศึกษาด้านไปรษณีย์ที่ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตามความต้องการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด”

สมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย และสำนึกในการให้บริการที่ดี”

ความก้าวหน้าหลังเรียนจบ

 • เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับ 2
 • เรียนจบต้องทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 2 ปีก่อน จึงขอย้ายกลับภูมิลำเนาได้
 • สามารถเรียนต่อปริญญาตรี ในช่วงเวลาหลังเลิกงานได้

การเปิดรับสมัคร โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย สามารถตรวจสอบวันเปิดรับ และสอบถามข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์ได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน