นายสิบตำรวจ พลขับ

นายสิบตำรวจ พลขับ

นายสิบตำรวจพลขับ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย