ข้อมูลทั่วไปของ “การประปาส่วนภูมิภาค”

511
ข้อมูลทั่วไป ของการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อมูลทั่วไป ของการประปาส่วนภูมิภาค

ประวัติของประปาส่วนภูมิภาค

ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาลจัดการ ที่จะนำน้ำมาใช้ในพระนคร ตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ การที่จะต้องทำ นั่นคือ

 • ให้ตั้งทำที่ขังน้ำที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน้ำเค็มขึ้นถึงทุกฤดู
 • ให้ขุดคลองแยกจากที่ขังน้ำนั้น เป็นทางน้ำลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ
 • ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่ตำบลนั้น สูบน้ำขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธี ให้น้ำสะอาดบริสุทธ์ ปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อโรค แล้วจำหน่ายน้ำไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนคร กิจการอย่างนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกตามภาษาสันสกฤตเพื่อจะให้เป็นคำสั้นว่า การประปา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลในขณะนั้นก็ได้อนุมัติให้ กรมโยธาธิการ ดำเนินการก่อสร้างการประปาขึ้น ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โคกกระเทียม โดยใช้ชื่อว่า การประปาพิบูลสงคราม เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายน้ำให้ประชาชน และได้ขยายไปยังต่างจังหวัดในปี พ.ศ. 2497 รวมทั้งหมด 6 แห่งด้วยกัน คือ ขอนแก่น ราชบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต โดยการผลิตและจำหน่ายน้ำสำหรับประชาชน เดิมแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่

 • กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบประปาในเขตชุมชนที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป
 • กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

ต่อมาได้มีการศึกษาวิธีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการประปาภูมิภาค โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้มีการตราพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ทำให้มีผลให้กิจการประปาของกรมโยธาธิการ และกรมอนามัยนั้นถูกโอนมารวมกัน เป็นการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 เป็นต้น

วิสัยทัศน์ของ การประปาส่วนภูมิภาค

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ

กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาตาม พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ. 2522 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ พันธกิจหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่

 • ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
 • จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
 • ส่งเสริมธุรกิจการประปา
 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในกิจการประปา
 • ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศในส่วนภูมิภาค และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน
 • ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรของประปาส่วนภูมิภาค คือ “มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน” โดยในแต่ละคำมีความหมายดังนี้

 • มุ่ง หมายถึง มุ่งเน้นคุณธรรม
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
  • ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
 • มั่น หมายถึง มั่นใจคุณภาพ
  • ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
  • มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ
  • ทำงานเป็นทีม
  • แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
  • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อปวงชน หมายถึง เพื่อสุขของปวงชน
  • ตั้งใจรับฟังลูกค้า
  • สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
  • มีจิตสาธารณะ