Category Archives: นายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจ

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรหลักของในโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรียกว่า “นักเรียนนายร้อยตำรวจ” จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจตรี