หน้าแรก สมัครสอบเข้ากองทัพไทย

สมัครสอบเข้ากองทัพไทย

ความรู้สมัครสอบกองทัพไทย

รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces ที่มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติสมัครเข้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เว้นปริญญากิตติมศักดิ์)ผู้สมัตรจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการระดับ "ลับที่สุด" และต้องเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการครวจสอบพฤติกรรมบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ ว่าจะไม่เป็นภัยต่ิความมั่นคงของชาติผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชาจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับอธิบดี...
โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จะสามารถแบ่งเป็น 4 ฝ่ายด้วยกัน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาคอยรับผิดชอบดำเนินงานของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรองผู้้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง...
ความรู้ทั่วไปของ กองทัพไทย

ความรู้ทั่วไปของ กองทัพไทย

กองทัพของราชอาณาจักรไทยทั้งหมด สามารถแบ่งกองทัพออกเป็น 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งตัวของกองทัพไทยนั้นจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ประวัติแบบย่อของกองทัพไทย กองทัพไทย...
ความรู้ทั่วไปของ กองทัพเรือไทย

ความรู้ทั่วไปของ กองทัพเรือไทย

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหาร ด้านทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือจะมีจำนวนกำลังพลประจำการเป็นลำดับ 2...
ความรู้ทั่วไปของกองทัพอากาศไทย-2

ความรู้ทั่วไปของกองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทย จะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกองทัพอากาศไทย อยู่ทุกๆปี ตามแต่ความต้องการของในปี หรือหน่วยงานนั้นๆไป โดยตัวกองทัพจะมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ...
ปลัดกลาโหม 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร 34 อัตรา ปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร 34 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 20...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 59 อัตรา 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 59 อัตรา...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-4

กองทัพไทย เปิดรับ 25 อัตรา [ ปวช./ปวส./ป.ตรี ]

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 25 อัตรา 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 25 อัตรา...
นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562

นายสิบแผนที่ เปิดรับสมัคร 2562

นายสิบแผนที่ 2562 เปิดรับสมัคร โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ เป็นนักเรียนนายสิบแผนที่  คุณสมบัติของผู้สมัคร นายสิบแผนที่ เป็นชายโสด อายุตั้งแต่ 18...
กองอาสารักษาดินแดง อส.

กองอาสารักษาดินแดน อส. เปิดรับ 120 อัตรา

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา รายละเอียดการเรียกบรรจุ กองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 จำนวน 37...
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 137 อัตรา...

คอร์สติว iCourse ยอดฮิต

ITest ข้อสอบเสมือนจริง