20 เรื่อง กองบัญชาการศึกษา

20 เรื่อง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ ของกองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2491 โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กันยายน 2491 เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการที่ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ชื่อว่า " กองบังคับการกองการศึกษา(บก.ศษ.) "...
ความรู้ทั่วไปของ-หอสมุดกองทัพอากาศ

20 เรื่อง หอสมุดกองทัพอากาศ

ภารกิจของหอสมุดกองทัพอากาศ หอสมุดกองทัพอากาศอยู่ในการกำกับดูแลของ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการ วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุมและกำกับการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาและให้บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ทั้งในด้านของเอกสาร สิ่งพิมพ์ วารสาร สารคดีและหนังสือประกอบอื่นๆที่มีประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งยังเผยแพร่ข่าวสารและกิจการเกี่ยวกับห้องสมุด และมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับห้องสมุดอื่นๆ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ประวัติ...
20-เรื่อง-ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์-สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

20 เรื่อง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คือ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คือ หน่วยงานที่ได้รับการในด้านการเป็นหน่วยงาน วิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชั้นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่คอยให้การด้านการศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์ ทั้งยังมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ประวัติศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2520 พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น...
20 เรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

20 เรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คือ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คือ สถานวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะมีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคมจิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ประวัติ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการทหารสูงสุด (กรมเสนาธิการกลาโหมในขณะนั้น)...
20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ โรงเรียนทหารราบถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 ธ.ค. 2492 เป็นหน่วยในบังคับบัญชาของโรงเรียนทหาราบ ศูนย์การทหารราบ โดยที่ตั้งของหน่วยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง 3 ครั้ง จนมาถึงปัจจุบันดังนี้ พ.ศ.2492 ตั้งอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรีพ.ศ.2510 ย้ายเข้าไปตั้งที่ใหม่ ค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่...
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา-และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษาในปี พ.ศ. 2530 (หลักสูตร 3 ปี) ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็น ชาย , หญิง ที่มีสถานะโสด ผู้สมัครตต้องมี อายุระหว่าง 15...
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นโรงเรียนที่อำนวยการฝึกหัดศึกษา และอบรมบุคคลให้มีความรู้ ทั้งความสามารถในวิชาสามัญ ทั้งวิชาการดุริยางค์ และวิชาทหาร ทำให้ผู้เรียนเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นข้าราชการทหาร ประจำกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ ประวัติย่อของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถ้าพูดถึงประวัจิของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น ก็คงต้องกล่าวถึง กองดุริยางค์ทหารเรือด้วย เหตุเพราะมีประวัติความเป็นมาคู่กัน โดยหน่วยดุริยางค์ทหารเรือนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 ที่หน่วยดุริยางค์ทหารเรือในสมัยนั้น จะมีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศ และสำหรับเรือพระที่นั่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ ตามบันทึกทางเอกสาร เดิมจะเรียกว่า...
คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัครผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีผู้สมัครต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจข้อห้ามของผู้สมัครผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอูย่ผู้สมัครต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต่างๆตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจในสังคมผู้สมัครต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทศให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชม แจ้งปัญหา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชมและแจ้งปัญหา www.dsi.go.th ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โดยเดินทางไปที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ...
คุณสมบัติ-และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร-โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ผู้สมัครต้องเป็นชายหรือหญิงที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการ ไม่ต่ํากว่า 2.00 รวมทั้งยังต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยต้องผ่านการทดสอบการคัดเลือกความสามารถทางด้านดนตรี จากคณะกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น (คัดเลือกจากวีดีโอ) แล้วจึงได้รับการประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบผู้สมัครต้องต้องมีสัญชาติไทยผู้สมัครต้องมีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงชผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นโสด และไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย...
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นั้นมีหน้าที่ ดำเนินการด้านการดุริยางค์ การฝึก ให้การศึกษา และการพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ โดยมีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ประวัติย่อโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศถูกก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2485 โดยศาตราจารย์พระเจนดุริยางค์ ได้เสนอให้กองภาพยนตร์ทหารอากาศ ขออนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศก่อตั้งโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศขึ้นโดยจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนดนตรีทหารอากาศ ซึ่งจะให้ท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเริ่มทำการสอนวิชาสามัญและวิชาดนตรีในหลักสูตร...