อยากทำงาน การไฟฟ้านครหลวง ต้องทำอย่างไร

1077
อยากทำงาน การไฟฟ้านครหลวง ต้องทำอย่างไร
อยากทำงาน การไฟฟ้านครหลวง ต้องทำอย่างไร

ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ครั้งในปีพ.ศ.2427 ซึ่งในตอนนั้นจะจ่ายไฟให้เฉพาะในส่วนราชการและสาธารณูปโภคเท่านั้น การดำเนินการจ่ายให้กับประชาชนและภาคเอกชนต่างๆ ดำเนินการโดยการไฟฟ้ากรุงเทพและการไฟฟ้าสามเสน ซึ่งต่อมาก็คือการไฟฟ้านครหลวง

ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง ให้บริการใน พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งแบ่งพื้นที่การให้บริการย่อยๆออกเป็น 18 เขต 14 สาขาย่อย

สมัครงานการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง มีการเปิดรับ พนักงานเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำโดยจะรับสมัครในตำแหน่งที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลตำแหน่งต่างๆพร้อมด้วยคุณสมบัติคร่าวๆให้ทุกท่านได้ลองศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสมัครงาน ดังนี้

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ตำแหน่งบุคลากร
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ
  2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน HR (HR Analytic)
 2. ตำแหน่งนักการเงิน
  1. วุฒิปริญญาโท ทางการเงิน ทางการเงินและธนาคาร
 3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
 4. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
  2. ตาไม่บอดสี
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
 5. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  2. ตาไม่บอดสี
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
 6. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. ตำแหน่งนิติกร
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
  2. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และต้องเคยว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 คดี
 8. ตำแหน่งนักการตลาด
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางการตลาด
 9. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางการออกแบบมัลติมีเดีย ทางนิเทศศาสตร์
  2. มีความสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Premier Pro, Final Cut, After Effect, โปรแกรมออกแบบ 3D, 2D, Animation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความสามารถถ่ายภาพ และถ่ายวิดีทัศน์ ด้วยกล้อง DSLR ได้ สามารถตัดต่อภาพ และตกแต่งภาพเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ตำแหน่งเลขานุการ
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ
 11. ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  1. วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด
  2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 13. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า
  1. เพศชาย
  2. ตาไม่บอดสี
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 14. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน
  1. เพศชาย
  2. ตาไม่บอดสี
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  6. สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
  7. ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น
 15. ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา
  1. เพศชาย
  2. ตาไม่บอดสี
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  6. สามารถใช้ Auto CAD ได้
 16. ตำแหน่งช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
  1. เพศชาย
  2. ตาไม่บอดสี
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  5. สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  6. สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งหน้าที่ ที่เราได้นำมานำเสนอในบทความนี้เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เปิดรับเป็นประจำทุกปี และยังมีตำแหน่งอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายตำแหน่ง ผู้ที่ต้องการสมัครควรหมั่นเข้าไปศึกษาข้อมูลการเปิดสอบตำแหน่งต่างๆตามประกาศของการไฟฟ้านครหลวงเป็นระยะ แต่หากคุณมีความต้องการที่จะทำงานในการไฟฟ้านครหลวงก็สามารถศึกษาคุณสมบัติของตำแหน่งนั้นๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ