นายร้อย จปร.

นายร้อย จปร.

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนายร้อย จปร. เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของกองทัพบก (ทบ.) เข้าศีกษาที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก