นายร้อย จปร.

นายร้อย จปร.

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนายร้อย จปร. เข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของกองทัพบก (ทบ.) เข้าศีกษาที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดรับสมัคร 2562 การรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพบก(ทบ.) คุณสมบัติ เพศชาย วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546) บิดา - มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร...