การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของไทย ยกเว้นกทม, นนทบุรี, สมุทรปราการ