คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในสมัครเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

457
คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในสมัครเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในสมัครเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติในการสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • เพศชาย สถานะโสด
 • มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาชั้น ม.3 (เรียนอยู่เทอมสุดท้ายได้)
 • กำลังศึกษาชั้น ม.4 และต้องเรียน รด. (อยู่ ม.4 แต่ไม่เรียน รด. ไม่ได้)
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
 • รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
 • คะแนนเฉลั้ยนสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
 • ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ใบสมัครเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ม.3 ใบรับรองจาก รร. เดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
 • ม.4 ใบปพ.1(ม.3) และใบรับรองการเรียน รด. ปี1
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายที่อัดครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
 • เงินค่าคู่มือและใบสมัคร
 • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกชนิด ต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันที่รับสมัครด้วย

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

 • อ่านประกาศรับสมัครสอบ
 • กรอกข้อมูลใบสมัคร
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

*ติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ https://peaevs.thaijobjob.com

ข้อควรระวังในการสมัคร

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ห้ามโกหก ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น ถือเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้

ข้อควรปฏิบัติในการสอบเบื้องต้น

 • ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว (ไม่มีปก ไม่มีกระเป๋า) กางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย และไม่สวมเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังห้ามใส่เสื้อคลุมทุกชนิด และห้ามสวมถุงเท้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ คือดินสอด้าชนิด2B ขึ้นไปและยางลบชนิดอ่อนเพื่อใช้ในการทำข้อสอบเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอื่นเนื่องจากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจข้อสอบ
 • ให้นำบัตรประจ้าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และบัตรประจ้าตัวสอบ (พร้อมติดรูปถ่าย) ติดตัวมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับเข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามรหัสประจำตัว พร้อมทั้งวางบัตรประจำตัวประชาชนและประจำตัวผู้เข้าสอบ ไว้ให้ตรวจสอบบนโต๊ะ
 • ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว ต้องแจ้งกรรมการคุมสอบก่อน และหากไปถึงสายเกินกว่า 15นาทีหลังจากเริ่มเวลาสอบจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
 • ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสารใดๆ หรือจดบันทึก คัดลอกข้อความต่างๆแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดหากพบเห็นจะถือว่ามีเจตนาทุจริต และจะถือว่าการสอบของผู้กระทำนั้นเป็นโมฆะและถูกตัดสิทธิ์

คำเตือน

 • ผู้เข้าสอบควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่สอบก่อนวันสอบ เพื่อช่วยให้ไม่หลงและควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วย เพราะหากไปเข้าห้องสอบสายเกิน 15นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอต่างๆ รวมถึงข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียนให้เข้าใจอย่างละเอียด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • หากตรวจสอบพบข้อมูลหรือการกระทำอื่นใดที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ หรือมีการรับจ้างเป็นผู้ทำเฉลยข้อสอบ ทางโรงเรียนจะไม่รับการตรวจกระดาษคำตอบ หรือการตัดสิทธิ์ผู้สมัครในภายหลังได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งตัวผู้สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
 • อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้าโรงเรียนฯได้

เบอร์ติดต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02-590-5596 , 02-590-5598