จ่าอากาศ

จ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครจ่าอากาศ เป็นชายโสด บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า