นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับ 50 อัตรา

1715
นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา
นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562 จำนวน 50 อัตรา

 • ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี พร้อมบรรจุเข้ารับราชการทันที
 • ปีการศึกษา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดรับสมัคร นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 จำนวน 50 อัตราด้วยกัน โดยใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี พร้อมบรรจุเข้ารับราชการทันทีหลังเรียนจบ

กรมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Department of Thailand) 

 • เป็นหน่วยงานของรัฐบาลในระดับกรม สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีหน้าที่ในการพยากณ์อากาศ รายงานปรากฎการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ความสูงของคลื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงการพยากรณ์อากาศประจำวันและในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย พร้อมกับออกประกาศเตือนต่าง ๆ ถึงสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

 • ผู้สมัครสอบต้องมีสัญชาติไทย
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ)
 • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัครสอบ นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

 • สมัครสอบได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 256 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • สมัครที่เว็บไซต์  https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ ” รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา “
 • กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ใ
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น
 • นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทถุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 (การรับสมัครสอบจะมีผลสำเร็จเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

 • ประกาศในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 • ทางเว็บไซต์ https://www.tmd.go.th
 • หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา 

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

 • ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์มาจากเว็บไซต์การรับสมัคร ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกา (ปพ.1) จากสถานบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดลหลักสูตรในชั้น ม.ปลาย (.4-.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ที่ไม่ตรงกับในสมัคร) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศผลสอบและการมารายงานตัวเพื่อทำสัญญา นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

 • ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2562
 • ทางเว็บไซต์ https://www.tmd.go.th 
 • หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา หรือทางเว็บไซต์ 

สอบข้อเขียน วิชาที่สอบ นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

1. คณิตศาสตร์และสถิติ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • คณิตศาสตร์ เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เวกเตอร์ พีชคณิต และเรขาคณิต
 • สถิติ เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็น อนุกรม เชิงเส้นอย่างง่าย การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเบื้องต้น

2. ฟิสิกส์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ กลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของแข็ง ของเหลว แก๊ส คลื่น แสง เสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส และแม่เหล็กไฟฟ้า

3. ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การอ่านบทความ บทสนทนา และไวยากรณ์

สอบสัมภาษณ์ นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

 • การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาตามความเหมาะสมจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิก วาจา เชาวน์ ปัญญา ปฏิภาณไหวพรบ และความรู้รอบตัว โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

การบรรจุเข้ารับราชการ  นักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศนียบัตรให้
 • ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงานว่าง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนที่ ก.. กำหนด(เงินเดือน 9,400-10,340 บาท) ค่าครองชีพตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • โดยเรียงลำดับคะแนนผู้สำเร็จการศึกษาจากคะแนนสูงสุดมาตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุจะโต้แย้งหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ปล. ไม่พลาดข่าวการสอบดี ๆ ติดตามทางเว็บไซต์ www.Nine100.com