เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

1173
เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค

ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานให้ประเทศของเราดำเนินกิจกรรมต่างๆไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงเรียน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า การประปา ธนาคารของรัฐ หน่วยงานเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น และหากเราต้องการทำงานในหน่วยงานเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งในบทความนี้เราจะได้กล่าวถึง การทำงานในหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค ที่เราต่างเคยได้สัมผัสกันบ้างแล้วแทบทุกครัวเรือน เจ้าหน้าที่การประปามีหน้าที่อย่างไรบ้าง และหากต้องการสมัครงานในหน่วยงานต้องทำอย่างไร อยากบอกว่า การประปาส่วนภูมิภาค เป็นอีกหน่วยงานที่น่าสนใจ หากใครที่กำลังมองหางานที่มีความมั่นคง ต้องติดตามเนื้อหาที่เรานำเสนอใน บทความนี้ได้เลย

การประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าที่

การประปาส่วนภูมิภาค มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ และคุณภาพของน้ำประปามากกว่าน้ำประปามาก การประปาได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการลงทุน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็วโดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

การประปาส่วนภูมิภาค มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

 1. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
 2. ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ
 3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา
 4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขอติดตั้งประปาให้แก่ประชาชน
 5. ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

หากต้องการสมัครงานที่ การประปาส่วนภูมิภาคต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

การประปาส่วนภูมิภาค มีการเปิดรับพนักงานเป็นประจำแทบทุกปีตามตำแหน่งที่ว่างซึ่งแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเราจะแนะนำถึงคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงภาพรวมของคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ18 – 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 3. หากเป็นเพศชาย จะต้องเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเอกสารได้ดี
 5. ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ โดยวุฒิการศึกษานั้นจะต้องผ่านการรับรองจาก ก.พ.เรียบร้อยแล้ว

หลักการสมัคร

การสมัครจะสมัครผ่านทาง Internet โดยการอัพโหลดหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

 • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน ไม่หมดอายุ
 • ไฟล์สำเนาวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาตรี สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับสมบูรณ์ สำหรับตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ตำแหน่งวิศวกร จะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตำแหน่ง สถาปนิก แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นต้น

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

 • ผู้สมัครสามารถเลือกสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้สมัครควรที่จะพิจารณาพื้นที่การปฏิบัติงานก่อนการสมัคร เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาค มีข้อจำกัดในโยกย้าย

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

 • ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับ กปภ. เช่น ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพตามตำแหน่งที่สอบ
 • การสอบวัดคุณลักษณะนิสัย เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้วเท่านั้นเพื่อประกอบการสัมภาษณ์