ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

1006
ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)
ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

ผู้ที่อยากสมัครเข้าหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ) ต้องเป็นพนักงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือหากเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และต้องเป็นลูกจ้างประจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีจำนวนวันลาป่วยและลากิจรวมกันไม่เกิน 20 วันทำงานยกเว้นลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ และหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติงาน ส่วนวันลากิจจะต้องไม่เกิน 5 วันทำงาน และสำหรับการมาทำงานสายต้องไม่เกิน 15 วันทำงาน โดยจะพิจารณาย้อนหลัง 1 ปี

การสอบคัดเลือก หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

การสอบคัดเลือก หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ) จะมีการทดสอบความรู้และความสามารถ โดยการสอบข้อเขียน จะมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้

  • ข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงาน ปณท (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • หลักการไปรษณีย์ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของที่ทำการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • ทดสอบแนวความคิด ทัศนคติในการทำงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

*ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและได้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามจำนวนที่ ปณท กำหนดในแต่ละปีต่อไป

การสอนเสริมหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

การสอนเสริมหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ) จะมีขึ้นในแต่ละกลุ่มวิชาๆละ 3 ครั้ง รวมจำนวน 18 ครั้ง ในส่วนกลาง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับบทเรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยในการเข้าฟังการสอนเสริมผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าทำงานในวันหยุดจาก ปณท รวมทั้งไม่ถือเป็นวันลาอีกด้วย

การสอบซ่อม โรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

ผู้เรียนจะสามารถสอบซ่อมได้เพียง 1 ครั้ง หากไม่ผ่านการสอบซ่อมจะสิ้นสถานภาพการเป็นผู้เรียนในปีนั้นๆ โดยหากยังประสงค์จะเรียนหลักสูตรนี้ จำเป็นต้องสอบคัดเลือกใหม่ในปีต่อไปโดยสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรได้อีก 1 ครั้ง

การอบรม โรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

การอบรม โรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ) จะเกิดเมื่อผู้เรียนที่สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการได้รับการอบรมจำเป็นได้รับก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปการรับฝาก ส่งต่อ และนำจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย (ภาคสมทบ)

การบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย (ภาคสมทบ) นั้นจะเริ่มเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้จบการศึกษาจะได้รับการบรรจุในตำแหน่งพนักงานระดับ 2 เทียบเท่าในอัตราเงินเดือนขั้นต้น เรียงตามลำดับที่สอบได้และตามอัตราที่ ปณท สามารถจัดสรรให้ได้ โดยหากไม่ประสงค์จะบรรจุในตำแหน่งและสังกัดดังกล่าวจะถือผู้นั้นว่าสละสิทธิ และให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งและสังกัดเดิมในกรณีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีระดับหรือขั้นอัตราเงินเดือนสูงกว่าที่กำหนดไว้ ปณท อาจเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อระดับ และขั้นอัตราเงินเดือนเดิม นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ) ที่มีวุฒิการศึกษาแรกบรรจุสูงกว่านักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์จะให้ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิม