Category Archives: ตำรวจ

ตำรวจ

ตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย