กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

กองอาสารักษาดินแดน (อส.)

กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์การ ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมาย