ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย

556
ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย
ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย

คุณสมบัติสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และผ่านการเกณฑ์ ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี แต่ต้องไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
 • ต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
  • โรคเรื้อน
  • วัณโรคในระยะอันตราย
  • โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  • โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
 • ต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ

คุณวุฒิที่ใช้สมัครเข้า โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย

คุณวุฒิที่ใช้สมัครเข้า โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย นั้นจำเป็นต้องสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 สายการเรียน วิทย์ – คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม นั้นต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

วิชาที่ใช้สอบแข่งขัน

วิชาที่สอบคัดเลือก โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย มี 5 วิชาดังนี้

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ทดสอบทัศนคติ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์

 • ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ากิจกรรม จำนวน 10,000 บาท
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ฯลฯ ประมาณ 5,000 บาท

ข้อผูกพันของโรงเรียนไปรษณีย์ไทย

ข้อผูกพันต่อ ไปรษณีย์ไทย ในระหว่างการศึกษานั้น คือ หากผู้เรียนออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม (ยกเว้น กรณีมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือถึงแก่ ความตาย หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นสมควรให้ออกได้) ผู้ค้ำประกันจะต้องยินยอมชดใช้เงิน ให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์แล้วได้เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์หรือต้องออจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงินปีละ 50,000 บาท