สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย  / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

4010
โรงเรียนการไปรษณีย์

สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับหญิง/ชาย  / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

 • รับจำนวน 202 คน
 • หญิง 61 คน
 • ชาย 141 คน

คุณวุฒิโรงเรียนการไปรษณีย์

 • .6 หรือ กศน.สายสามัญ ม.6
 • ปวช.พาณิชยกรรม 
 • เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติโรงเรียนการไปรษณีย์

 1. สัญชาติไทย
 2. สถานภาพโสด
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี [ เกิดระหว่าง 10 ..2537 – 9 ..2545 ]
 4. ผู้ชายต้องไม่มีภาระทางทหาร คือ ปลดจากทหารเกณฑ์แล้ว เกณฑ์ทหารแล้ว จบ รด.ปี 3 หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร [ เฉพาะผู้ชายถ้ายังไม่ได้เกณฑ์ทหาร และไม่ได้เรียน รด. สมัครไม่ได้ ]

รายละเอียดการสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์

 • รับสมัครวันที่ 22 เม.. – 9 ..62
 • สมัครทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th
 • เลือกเมนู ข่าว > สมัครงานประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์

เอกสารในการสมัคร + พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 1. ไฟล์ภาพถ่ายสี [ ชุดนักเรียน/นักศึกษาหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน [ ไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ขนาดไม่เกิน 500KB ]
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ ไฟล์ PDF ]
 3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน [ หน้า/หลังที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
 4. เฉพาะผู้ชาย ต้องมีสำเนาเอกสารทางทหาร [ ไฟล์ PDF ]

***ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด***

 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในกระดาษ A4 ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น ภายในวันที่ 10 ..62

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

สอบข้อเขียน [ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ] ตามประกาศไม่ได้แจ้งว่ามีกี่ข้อ

1.ข้อสอบความรู้ทั่วไป 60%

1.1 คณิตศาสตร์ 20%

1.2 ภาษาไทย 15%

1.3 ภาษาอังกฤษ 25%

2.ข้อสอบ Personality 40% 

2.1 ทัศนคติ [Attitude]

2.2 ความถนัดทางปัญญา [Aptitude]

คะแนน Personality ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 70%

สอบสัมภาษณ์

 • เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน

เกณฑ์การตัดสิน

 • คะแนน Personality ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องได้ไม่น้อยกว่า 70% 
 • รวมคะแนนข้อสอบความรู้ทั่วไปแล้ว ผู้ใดได้คะแนนมากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผังที่นั่งสอบ

 • ประกาศวันที่ 28 ..62
 • ประกาศทางเว็บไซต์ www.ThailandPost.co.th

วันเวลา สถานที่สอบ

 • สอบวันอาทิตย์ 16 มิ..62 
 • ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • เวลา 08.00 – 17.00 .  

ประกาศผลสอบรอบแรก

ประกาศสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

เว็บไซต์ที่สมัครโรงเรียนการไปรษณีย์

ประกาศผลสอบไปรษณีย์

***สอบได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ไปรษณีย์ สวัสดิการดี มีโบนัส เป็นรัฐวิสาหกิจ

ปล.ไม่พลาดข่าวการสอบ ติดตามได้ทางเว็บไซต์นายร้อย www.Nine100.com