นายสิบตำรวจ อำนวยการ

นายสิบตำรวจ อำนวยการ

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รับผิดชอบการบริหารจัดการ ปฏิบัติภารกิจงานอำนวยการ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์, งานการข่าว, งานธุรการ