หน้าแรก สมัครสอบนายสิบตำรวจ สมัครสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ

สมัครสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ

ความรู้สมัครสอบ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ
รวมข่าวประกาศรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รับผิดชอบการบริหารจัดการ ปฏิบัติภารกิจงานอำนวยการ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์, งานการข่าว, งานธุรการ

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา iTest Online

ความรู้เกี่ยวกับงานส่งกําลังบํารุง ในส่วนของฝ่ายอำนวยการ

การส่งกําลังบํารุง ของฝ่ายอำนวยการนั้นมีความสําคัญในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม โดยส่วนใหญ่ในภาคเอกชนจะคุ้นเคยกับคําว่า “Logistics” แต่ในภาครัฐนั้นจะใช้คําว่า “การส่งกําลังบํารุง” หรือ “พลาธิการ” ซึ่งในแต่ละคําเรียกจะมีลักษณะของกิจกรรม หรือการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการนั้นๆ รวมถึงกระบวนการต่างๆในการดําเนินการเคลื่อนย้าย เพื่อจัดเก็บและการกระจายสินค้า โดยจะมีเป้าหมายในการส่งมอบให้รวดเร็วทันเวลา และมีค่าจัดส่งที่ไม่แพง
iTestNine100_191002_0009

ความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอํานวยการ

ฝ่ายอํานวยการ คือ ผู้ที่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจเพื่อการปฏิบัติงานในภารกิจใดๆก็ตาม โดยการจัดทําแผนหรือคําสั่ง และการดําเนินการให้แผนหรือคําสั่งไปถึงมือผู้ปฏิบัติได้ทันต่อเวลา เพื่อสามารถปฏิบัติตามแผน หรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์นั้นๆ ทั้งยังมีหน้าที่คอยติดตามกํากับดูแลปฏิบัติงานแทนผู้บังคับบัญชา เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบสถานการณ์ หรือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจได้อีกด้วย
นายสิบตำรวจ 2562

ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและยุทธศาสตร์ ของงานในฝ่ายอํานวยการ

งานในหน้าที่ของฝ่ายอํานวยกา ด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์นั้น ถือเป็นอีกสายหนึ่งที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กรต่างๆ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคอยผิดชอบทางด้านฝ่ายอํานวยการในเรื่อง การปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยปฏิบัติการต่างๆนั้นได้ถูกจัดไว้ในหน่วยงานของตํารวจเกือบทุกหน่วย และทุกระดับชั้น ซึ่งในระดับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มี สํานักงานแผนงานและงบประมาณ (สนผ.) รับผิดชอบทางฝ่ายอํานวยการในด้านการปฏิบัติการ งบประมาณ การวิจัยพัฒนา การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ...
นายร้อยตำรวจ 2562

งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพล ในส่วนของฝ่ายอํานวยการ

งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพล ในส่วนของฝ่ายอํานวยการ งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพลในส่วนของฝ่ายอํานวยการ สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ งานด้านธุรการประจําโดยทั่วๆไปของหน่วยงานกําลังพล จะมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้งานธุรการและสารบรรณ จะมีหน้าที่ในการจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ และการดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่ ทั้งยังต้องคอยจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย...
ภาพหนังสือคณิต อังกฤษ

[ หมดแล้ว ] หนังสือคณิต-อังกฤษ ที่ทำให้สอบติดตำรวจปีนี้ !!

หนังสือคณิต และอังกฤษ ที่จะทำให้สอบติดตำรวจในปีนี้ เจ็บปวดมากแค่ไหน? กับหนังสือที่อ่านไป ก็สอบไม่ติด จะลงติวก็แพงเหลือเกิน เดินทางก็เหนื่อย
ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา iTest Online

[ เต็มแล้ว ] ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา iTest Online

ความลับสอบติดตำรวจ หญิง/ชาย สายอำนวยการลำดับต้น ๆ   จากคนที่ไม่ขยันอ่านหนังสือ เหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนกว่า ๆ ก็จะถึงวันสอบแล้ว
กองการสอบ

วิธีสมัครสอบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน Step by step

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่าหญิงสูง 150 ชายสูง...
ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

iTest 3 ชุด นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 450 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 2563 นายสิบตำรวจ อำนวยการ ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดตัวจริง !!ครบทั้ง 5 วิชาที่ใช้สอบ รวม 150 ข้อ 150 คะแนน Update ตามกองการสอบ ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 40 คะแนน ภาษาไทย...
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

[เต็มแล้ว] iCourse ติวเข้ม นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

กว่า 85% ของคนที่สอบติดตำรวจ เกิดจากการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะการสอบตำรวจในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะมาก และคะแนนตัวจริงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คู่แข่งมาจากทั่วประเทศ มีแต่คนเก่งๆ...
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

iTest ข้อสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน ชุดที่ 1

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 2563  ชุดที่ 1  นายสิบตำรวจ อำนวยการ หญิง/ชาย ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดตัวจริง !! ครบทั้ง 5 วิชาที่ใช้สอบ รวม 150 ข้อ 150 คะแนน Update ตามกองการสอบ ...
นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

นายสิบตำรวจ อำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน เปิดรับสมัคร 100 อัตรา กำหนดการที่สำคัญ ประกาศ 9 -...
กองบินตำรวจ

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ กลุ่มงานช่างอากาศ กองบินตำรวจ เปิดรับ 30 อัตรา คุณสมบัติตำรวจ กองบินตำรวจ
iTestNine100_191002_0009

[ เต็มแล้ว ] iTest Online ” ลดการทำข้อสอบพลาด  เพิ่มโอกาสการสอบติด “

ความลับสอบติดตำรวจอำนวยการลำดับต้น ๆ   จากคนที่ไม่ขยันอ่านหนังสือ เหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนกว่า ๆ ก็จะถึงวันสอบแล้ว เวลาน้อยมาก ๆ เพราะวิชาที่ต้องอ่านมันเยอะไปหมด คำนวณก็ต้องทำ  วิชาความจำก็ต้องท่อง  ยิ่งอ่านยิ่งท้อ อำนวยการรับ 350 อัตรา คนสมัคร 95,697 คน อัตราส่วน 1 : 273...
นายร้อยตำรวจ

[ เต็มแล้ว ] คอร์สติว นายสิบตำรวจ อำนวยการ

นายสิบตำรวจ อำนวยการปีนี้ มีเพิ่มวิชาสอบ !! อำนวยการรอบนี้ มีสอบกฎหมายกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเข้ามาการสอบตำรวจในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะมาก และคะแนนตัวจริงสูงมาก ๆ คู่แข่งมาจากทั่วประเทศ มีแต่คนเก่ง ๆ ทั้งนั้น 
นายร้อยตำรวจ

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 350 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 350 ตำแหน่ง !! / สมัครสอบตํารวจ 2562  
นายร้อยตำรวจ

[ ปิดรับ ] ติวเข้มสอบ อำนวยการ 350 อัตรา

ตำรวจอำนวยการ รอบนี้ มีสอบกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี !! ปีนี้ โชคดี อำนวยการเปิดสอบรอบ 2 โอกาสที่จะแก้แค้นมาถึงแล้วซึ่งจะทำให้อ่านหนังสือไม่ทัน และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สอบไม่ติด !!การสอบตำรวจในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะมาก และคะแนนตัวสูงมาก...
กองการสอบ

วิธีการสมัครสอบตำรวจ อำนวยการ Step by step

ตำรวจอำนวยการ 350 อัตรา หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่าหญิงสูง 150 ชายสูง 160
นายร้อยตำรวจ

[ ปิดรับ ] Advaced Course ติวสายอำนวยการ 350 อัตรา

ตำรวจอำนวยการ รอบนี้ มีสอบกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี !! ปีนี้ โชคดี อำนวยการเปิดสอบรอบ 2 โอกาสที่จะแก้แค้นมาถึงแล้ว ซึ่งจะทำให้อ่านหนังสือไม่ทัน และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สอบไม่ติด !! การสอบตำรวจในแต่ละปี มีคู่แข่งเยอะมาก และคะแนนตัวสูงมาก ๆ คู่แข่งจากทั่วประเทศ มีแต่คนเก่ง ๆ ทั้งนั้น  หากหวังผลการสอบรอบนี้ การอ่านหนังสือเอง อาจไม่ใช่คำตอบ… การติว...
นายร้อยตำรวจ

ข้อสอบตำรวจ อำนวยการ ชุดที่ 1

ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ 2562 ชุดที่ 1  ความสามารถทั่วไป   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สารสนเทศสำนักงาน  สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน   วิธีการโหลด iTest ข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ  คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน) กรณีโหลดไม่ได้ ให้ก๊อปปี้ลิ้งค์ด้านบนเปิดใน Google Chrome...
ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายสิบตำรวจ อำนวยการ 350 อัตรา [ รอบ 2 ] ปี 2562

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 350 อัตรา ตามรายงานการประชุม คาดว่าจะสอบ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562อนุมัติ 350 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น วันประกาศ กับวันสมัคร...

ประกาศสอบตำรวจ

เรื่องเด่น