งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพล ในส่วนของฝ่ายอํานวยการ

947
นายร้อยตำรวจ 2562
นายร้อยตำรวจ 2562

งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพล ในส่วนของฝ่ายอํานวยการ

งานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพลในส่วนของฝ่ายอํานวยการ สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

 1. งานด้านธุรการประจําโดยทั่วๆไปของหน่วยงานกําลังพล จะมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้
  • งานธุรการและสารบรรณ จะมีหน้าที่ในการจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ และการดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่ ทั้งยังต้องคอยจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในงานอื่นๆ เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
  • งานทะเบียนพล จะมีหน้าที่คอยจัดทําเนียบกําลังพล โดยจะต้องจัดทําความต้องการกําลังพลดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต้งตั้ง โอนบุคคลเข้ารับราชการ การประเมินผลบุคคล ดําเนินการเกี่ยวกับการลาไปจนถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนยศ และการออกจากราชการ บําเหน็จบํานาญ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษต่างๆอีกด้วย
  • งานประวัติ มีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาสมุดประวัติต่างๆ ทั้งในเรื่องแฟ้มบัตรประจําตัว การดําเนินการของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการรวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิข้าราชการ
  • งานคดีวินัย จะมีหน้าที่คอยรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ รวมทั้งการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของข้าราช การรับเรื่องราวร้องทุกข์แลพสืบสวนข้อเท็จจริง ไปจนถึงการลงทัณฑ์
  • งานสวัสดิการ ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิตในด้าน่างๆให้แก่ข้าราชการตํารวจ คอยจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการงานดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะเป็นงานธุรการประจํา ที่หัวหน้าหน่วยงานต้องปฏิบัติในสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับคําสั่งของทางราชการ โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเป็นประจําตามห้วงเวลาของปฏิทินการปฏิบัติงาน หรือตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไว้
 2. งานกําลังพลในด้านการปฏิบัติการ ของหัวหน้าหน่วยงานกําลังพลในฐานะที่เป็นฝ่ายอํานวยการ จะมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการอํานวยการปฏิบัติงานด้านกําลังพล ทั้งยังคงมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างไปจากงานประจําหากมีการใช้กําลังพลเข้าปฏิบัติการเป็นจํานวนมาก โดยฝ่ายอํานวยการกําลังพลจะมีหน้าที่ดังนี้
  • งานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายกําลังพล คือ กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกําลังพลของหน่วยรวมทั้งเหตุการณ์ สภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสภาพขวัญและกําลังใจของกําลังพลทั้งหลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาในเรื่องของสุขภาพพลานามัยของกําลังพล และวินัยของกําลังพลเป็นต้น
  • งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกําลังพล ในฐานะฝ่ายอํานวยการ โดยจะเป็นผู้มีหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้งคับบัญชา เช่นเดียวกับฝ่ายอํานวยการอื่นๆ โดยมีหน้าที่คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทําคําสั่งและการกํากับดูแลเป็นต้น