แนวข้อสอบ ตม. Visa on arrival

7

Visa

Visa : วีซ่า ภาษาราชการใช้คำว่า “ การตรวจลงตรา ” โดยวีซ่าสามารถขอได้จาก 2 หน่วยงาน คือ

 • 1.สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (ขอก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร)
 • 2.ด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ขอเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)

.

Visa on arrival

 • 1.Visa on arrival ภาษาราชการใช้คำว่า “ การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • 2.Visa on arrival เป็นขอการวีซ่ากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 48 แห่ง
 • 3.วัตุประสงค์ในการขอ Visa on arrival เพื่อการท่องเที่ยว
[ ตัวอย่างตราประทับ Visa on arrival ]

.

ประเทศที่ขอ Visa on arrival ได้

มี 18 ประเทศ + 1 เขตเศรษฐกิจ (Taiwan) ได้แก่

.

.

เงื่อนไขการขอ Visa on arrival

 • 1.เป็นผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของ 18 ประเทศ + 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน)
 • 2.วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
 • 3.มีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย คนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • 4.มีหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ และอายุใช้งาน ก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • 5.มีตั๋วหรือเอกสารใช้เดินทางซึ่งชำระค่าเดินทางครบถ้วน สำหรับใช้เดินทางกลับออกไป นอกราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 15วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 • 6.รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • 7.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาต และลงนามในการตรวจลงตราตามที่กำหนด
 • 8.ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 • 9.ยื่นคำขอรับการตรวจลงตรา Application for Visa On Arrival ตามแบบ ตม.88
[ ตัวอย่างแบบ ตม.88 ]

.

48 ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ที่ขอรับการตรวจลงตราได้  (Visa on Arrival)  

 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ

 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่

 4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต

 5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา

 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย

 8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

.

 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง

11. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา

12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย

13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย

14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ

15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา   ณ ทำเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง

16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบตาพุด และทำเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมืองระยอง

.

17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย

18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน

19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง

20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรตำมะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง

21. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกกระบี่, บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า   บริเวณเขตท่าเรือเกาะลันดา  และบริเวณเขตสนามบินกระบี่

22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย

23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย

24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 

.

25. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ณ บริเวณเขตท่าเรือสัตหีบ

26. ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่

27. ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน

28. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ

29. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

30. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก

31. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์

32. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหง โก-ลก

.

33. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ณ บริเวณเขตท่าเรือตามชายฝั่งแม่น้ำโขง

34. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงกาฬ

35. ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร

36. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่

37. ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม

38. ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน

39. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ

40. ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน

.

41. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ

42. ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา

43. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการ

44. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี

45. ด่านตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานหัวหิน

46. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์ ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองภูสิงห์

47. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล ณ ทำเลจอดเรือใกล้เกาะหลีเป๊ะ

48. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานตรัง

.

  

.

Visa on arrival ออกสอบ ตม. ทุกปี !!

ออกสอบทั้งรอบภาษาอังกฤษ ตม. และรอบวิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในโพสต์นี้ มีข้อสอบอย่างน้อย 1 ข้อ หากเห็นว่ามีประโยชน์  โปรดแชร์เก็บไว้ !!

.

ปล.iCourse ติว ตม. ที่มีผู้สอบผ่านมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ คลิกเลย คอร์สติววิชาพื้นฐาน สู่การเป็น ตม.

.

ปล.2 iCourse ติวภาษาอังกฤษ ตม. คลิกเลย คอร์สติวภาษาอังกฤษ ตม.