ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. ประกาศสอบแล้ว 96 อัตรา !!

31519
ตรวจคนเข้าเมือง ตม.
ตรวจคนเข้าเมือง ตม.
เนื้อหา ซ่อน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. ประกาศสอบแล้ว 96 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติเปิดสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หญิง/ชาย ตม. 96 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • อนุมัติ 96 อัตรา  อายุ 18-35 ปี  สูง 150 ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน.  ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ
 • สายตาสั้น/ยาว/เอียง จะโสดหรือไม่โสด ก็สมัครได้
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. ประกาศสอบแล้ว 96 อัตรา 2

คุณสมบัติผู้สมัคร ตม.

 1. บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร [ 25 พ.ย.2563 ]
 3. ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 4. ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI [ ดัชนีมวลกาย ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน [ อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ ]
 6. วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร [ 25 พ.ย.2563 ] ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้ !!
 7. มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ กรณีไม่มี สตม. จะจัดสอบให้
คุณสมบัติผู้สมัคร ตม.

คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ตม.

 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย [ ม.6 ]
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ ปวช. ]
 3. กศน. หรือเทียบเท่า
  • ไม่จำกัดเกรด และแผนการเรียน
  • ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายสมัครไม่ได้ !!
  • ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่น เช่น ป.ตรี/โท/เอก หรือ ปวส. ต้องเอาวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่ามาสมัคร คลิกเลย 18 คุณวุฒิที่สามารถใช้สมัครสอบตำรวจได้

อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ที่รับสมัคร ตม.

 1. ผู้หญิง อายุ 18-35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [ 25 พ.ย.63 ] สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 2. ผู้ชาย อายุ 18-35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [ ร25 พ.ย.63 ] สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัคร ตม. 2

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 1. ต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.2564
 2. เกณฑ์ทหาร จับได้ “ใบแดง” ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 3. เป็นทหารเกณฑ์ ปลดหลังวันที่ 19 เม.ย.64
 4. ผ่อนผันทหาร
 5. หนีทหาร

ผู้ชาย ที่ไม่มีภาระทางทหารนี้ สมัครได้

 1. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบ รด. ปี 3 แล้ว
 2. เป็นทหารเกณฑ์ ปลดภายในที่ 19 เม.ย.64

คุณสมบัติสายตา กับการสอบ ตม.

 1. สายตาสั้น ยาว เอียง สมัครได้ [ สวมแว่นเข้าทดสอบสายตาได้ ]
 2. ตาบอดสี สมัครไม่ได้
 3. ไม่ต้องวิ่ง ว่ายน้ำ และไม่มีการสอบพละ
คุณสมบัติสายตา กับการสอบ ตม.

ตม. สอบ 3 รอบ เป็นการสอบแบบ Knock Out น็อคเอาท์ ผ่านจึงจะไปสอบรอบต่อไปได้

1.รอบภาษา ยื่นคะแนนภาษา หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม. [อย่างใดอย่างหนึ่ง]

มีคะแนนภาษายื่น ดังต่อไปนี้

 1. TOEIC       495 คะแนน
 2. TOEFL IBT  60 คะแนน
 3. CU-TEP      60 คะแนน
 4. IELTS       4.5 คะแนน
 5. ภาษาจีน HSK [ Hanyu Shuiping Kaoshi ] ระดับ 3 [ 240 คะแนน ] หรือระดับ 4-6 [ 180 คะแนน ]
 6. ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้น ๆ กำหนด
  *** มีคะแนนภาษาตามข้อ 1-6 [ ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ] ***
 7. กรณี ยังไม่มีคะแนนภาษาตามข้อ 1-6 สตม. จะจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน [ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ] โดยต้องผ่านเกณฑ์ 60% มีขอบเขตที่ออกสอบ ดังนี้
  1. วิธีการฟัง [ Listening ] การอ่าน [ Reading ] และการสนทนา [ Conversation ]
  2. คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
  3. การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
  4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
  5. การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

รวม 100 ข้อ 100 คะแนน เป็นการฟัง 40 ข้อ การอ่าน 60 ข้อ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงถือว่าผ่านภาษาอังกฤษของ สตม.

ต้องยื่นคะแนนภาษาตามข้อ 1-6 หรือสอบภาษาอังกฤษ ตม. ผ่านตามข้อ 7 [ อย่างใดอย่างหนึ่ง ] ถ้าไม่มี หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิสอบรอบ 2

ผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ตม. ครั้งที่แล้ว ที่เปิดสอบ ตม. 1,000 อัตรา สามารถเอามายื่นได้ ไม่ต้องสอบอีก

***กรณี มีคะแนนภาษาตามข้อ 1-6 แล้ว ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 7 ของ สตม. อีก***

.

2.รอบวิชาการ

ต้องต้องยื่นคะแนนภาษาฯ หรือสอบภาษาอังกฤษ ตม. ผ่านเกณฑ์ [ อย่างใดอย่างหนึ่ง ] ถ้าไม่มีหรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิสอบรอบนี้

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

 1. ความสามารถทั่วไป [ คณิตศาสตร์ ] 15 ข้อ
 2. ภาษาไทย 15 ข้อ
 3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ
 5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
 6. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 7. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ
 8. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ

ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ส่วน คือ ต้องได้คะแนนวิชาส่วนที่ 1 [ ตามข้อ 1 และข้อ 2 ] รวมกันไม่น้อยกว่า 60% (18 ข้อ) และต้องได้คะแนนวิชาส่วนที่ 2 [ ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8 ] รวมกันไม่น้อยกว่า 60% (72 ข้อ) จึงจะถือว่าสอบผ่าน

.

3.รอบสัมภาษณ์

สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย สอบถามเรื่องทั่ว ๆ ไป เพื่อดูทัศนคติ และมีการตรวจร่างกายตามปกติ [ ต้องผ่านรอบ 2 ภาควิชาการ จึงจะมีสิทธิสอบรอบ 3 ]

ตำรวจ ตม.
ตำรวจ ตม.

.

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว !!

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. ประกาศสอบแล้ว 96 อัตรา !!

.

ไฟล์ประกาศสอบ ฉบับเต็ม

กรณี ที่อ่านประกาศแล้วยังมีข้อสงสัย สอบถาม โทรเลย 1178

.

กำหนดการที่สำคัญ

1.รับสมัคร วันที่ 3 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 25 พ.ย.2563 เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com

2.สมัครสอบ ภาษาอังกฤษ ตม. [ สำหรับผู้ไม่มีคะแนนภาษา ] ทางเว็บไซต์ www.ril.ru.ac.th/imm-riltest.html

3.สถานที่สอบ ภาควิชาการ มธ.ศูนย์รังสิต หรือสถานที่อื่นใน กทม. หรือปริมณฑล [ รอประกาศสถานที่สอบอีกครั้งหนึ่ง ]

รายละเอียดอื่น ๆ สอบถาม โทรเลย 1178

.

ประกาศราบชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ
ประกาศราบชื่อผู้สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ

.

.

ประกาศผลสอบที่เว็บไซต์นี้ คลิกเลย www.ImmigrationAdmission.com

.

.

สอนวิธีการสมัครสอบ ตม. แบบเข้าใจง่ายใน 5 นาที คลิกเลย >>>วิธีการสมัครสอบ Step by step <<<

.

.

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

.

.

##.คอร์สติวเข้ม เร่งรัด โค้งสุดท้าย ก่อนสอบ ตม.##

.

1.iCourse ติว ตม. ที่มีผู้สอบผ่านมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ คลิกเลย คอร์สติว 3 วิชาพื้นฐาน สู่การเป็น ตม.

.

2.[ ใกล้เต็มแล้ว ] iCourse ติวตรวจคนเข้าเมือง คลิกเลย คอร์สติว 5 วิชาเฉพาะ ตม.

.

3.[ เต็มแล้ว !! ] iCourse ติวภาษาอังกฤษ ตม. คลิกเลย คอร์สติวภาษาอังกฤษ ตม.

.

ข้อสอบตรวจคนเข้าเมือง 1,500 ข้อ คลิกเลย >>> ข้อสอบ ตม.

.

.