ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและยุทธศาสตร์ ของงานในฝ่ายอํานวยการ

970
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

งานในหน้าที่ของฝ่ายอํานวยกา ด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์นั้น ถือเป็นอีกสายหนึ่งที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กรต่างๆ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับคอยผิดชอบทางด้านฝ่ายอํานวยการในเรื่อง การปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยปฏิบัติการต่างๆนั้นได้ถูกจัดไว้ในหน่วยงานของตํารวจเกือบทุกหน่วย และทุกระดับชั้น ซึ่งในระดับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มี สํานักงานแผนงานและงบประมาณ (สนผ.) รับผิดชอบทางฝ่ายอํานวยการในด้านการปฏิบัติการ งบประมาณ การวิจัยพัฒนา การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับผู้บัญชาการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับใดหรือมีชื่อเรียกอย่างไรก็ตาม หน่วยหรือบุคคลที่รับผิดชอบทางฝ่ายอํานวยการด้านแผนงานจะต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการที่จะทําให้หน่วยที่ตนเองเป็นฝ่ายอํานวยการอยู่นั้นสามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้ผลสําเร็จลุล่วงตรงตามความต้องการของภารกิจหน่วยงานนั้นๆไป

งานในหน้าที่ของฝ่ายแผนงาน

งานในหน้าที่ของฝ่ายแผนงานของทุกหน่วย มีดังนี้

  • การจัดการหน่วย ได้แก่การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรของหน่วยที่ตนเองทำหน้าที่เป็นฝ่ายอํานวยการอยู่
  • การฝึก ได้แก่การฝึกอบรมข้าราชการตํารวจ เพื่อช่วยในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการทบทวน ฟื้นฟูสรรถภาพ และประสิทธิภาพของกําลังพล รวมทั้งจะช่วยให้ได้รับทราบเทคนิค วิทยาการต่างๆ รวมทั้งยังได้ทําความคุ้นเคยกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการแผนงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือวิธีอื่นๆที่จะช่วยในการเพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการตํารวจ
  • การปฏิบัติ (ในทางทหารจะเรียกว่าการยุทธ) โดยตัวการปฏิบัติต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ตั้งแต่การกําหนดภารกิจ กําหนดนโยบาย กําหนดแผนงาน โครงการ กําหนดคําสั่งปฏิบัติการ ไปจนถึงการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติและผลการปฏิบัติ นอกจากนั้นยังต้องนําผลการปฏิบัติที่ได้จากการติดตามกํากับดูแลไปวิจัยประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติต่อไป
  • การงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบวิธีการงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรร การควบคุมการใช้จ่าย การบริหารงบประมาณ ไปจนถึงขั้นการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนต่างๆ