คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1130
คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ข้อห้ามของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอูย่
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต่างๆตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจในสังคม
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทศให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชม แจ้งปัญหา กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชมและแจ้งปัญหา www.dsi.go.th

ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โดยเดินทางไปที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • โทรศัพท์ 0-2831-9888
 • โทรสาร 0-2975-9888
 • E-mail [email protected]