นายร้อยตำรวจ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความฝันอันยิ่งใหญ่

3759
นายร้อยตำรวจ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความฝันอันยิ่งใหญ่
นายร้อยตำรวจ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความฝันอันยิ่งใหญ่

วันนี่ทาง Nine100 ขอมาพูดถึงเรื่องนายร้อยตำรวจ ที่เป็นข้าราชการในชุดเครื่องแบบสีกากีสุดเท่ ผู้คอยควบคุมเหตุอาชกรรมในสังคม จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตำรวจ แม้ตำรวจนั้นจะเป็นความฝันในวัยเด็กของใครหลายคนที่อยากจะกลายเป็นหนึ่งในเหล่าบุคคลสุดเท่ แต่หากเตรียมตัวเตรียมใจมาไม่ดี ความฝันนี้ก็คงต้องสลายไปตามกาลเวลาอย่างแน่นอน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่จะทำให้เราสามารถเดินตามความฝันไปได้อย่างสุดทางอย่างคำว่า “นายร้อยตำรวจ”

นายร้อยตำรวจคืออะไร

นายร้อยตำรวจ หรือ นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy : RPCA) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สังกัดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นอกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะมีหน้าที่หลักในการอบรม และให้การศึกษาแก่เหล่านายร้อยตำรวจแล้ว ยังเป็นสถานที่หล่อหลอมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้การแต่งตั้งยศเป็น ‘ว่าที่ร้อยตรี’ โดยนายตำรวจสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจนั้นจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระองค์ท่านหรือองค์ผู้แทนพระองค์

โดยหลักสูตรของนักเรียนนายร้อยตำรวจนั้น เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งเหล่านายร้อยตำรวจจะได้ศึกษาตามหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์การตำรวจ อันเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาอบรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทั้งหล่อมหลอมคุณลักษณะอันดีงาม 3 ประการ คือ ต้องมีความรู้วิชาการพื้นฐานในการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะด้านตำรวจ และมีภาวะความเป็นผู้นำของตำรวจ นอกเหนือจากคุณลักษณะ 3 ประการนี้แล้ว จะต้องมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมต่อการเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตบนบรรทัดฐานศีลธรรมอันดีงาม รวมไปถึงจริยธรรมด้วย

นายร้อยตำรวจจะได้ศึกษาในหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

นอกจากนี้ทางด้านของโรงเรียนนายร้อยตำรวจเอง ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเปิดหลักสูตรร่วมกัน เช่น การเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบการสมัครทั่วไปของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. บุคคลภายนอกชาย + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-พุทธ) + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-มุสลิม)
  • เพศชาย
  • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
  • อายุ 16-18 ปี
  • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 2. นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) + ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
  • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  • ต้องทำคะแนนรวมให้ผ่านเกณฑ์ 50% คือได้ 350 คะแนน
   วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ (เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ)
  • วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
  • คณิตศาสตร์ 200 คะแนน
  • ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน
  • ภาษาไทยและสังคม 150 คะแนน

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ: จํานวน 400 บาท แบ่งเป็น ค่าใบสมัคร ระเบียบการ แนวข้อสอบ และค่าธรรมเนียมการสอบ (ไม่รวมค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส) หลังจากที่ผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบที่สมบูรณ์ พร้อมตรวจสอบสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th หรือ www.rpca.ac.th

ใจรักจะเรียนนายร้อยตำรวจก็ต้องสู้ค่าเทอมกันให้ไหวนะ

ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารจะต้องเสียค่าแรกเข้า (เป็นค่าเครื่องแบบ ค่าประกันสิ่งของหลวง ฯลฯ) ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีข้าราชการเป็นผู้ค้ำประกันตอนทำสัญญา ในพาร์ทนี้ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนเตรียมทหารมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

 • นักเรียนเตรียมทหาร ประมาณ 20,000 บาท
 • นักเรียนช่างฝีมือทหาร ประมาณ 30,000 บาท
 • นักเรียนนายสิบทหารบก ฟรีทั้งหมด
 • นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประมาณ 10,000 บาท
 • นักเรียนแพทย์ทหาร (ทุนทบ.) ออกค่าใช้จ่ายปี 1 ที่ม.เกษตร ทั้งหมดเทอมละ 16,300 บาท
 • นักเรียนพยาบาลทหารบก ทุนทบ. ประมาณปีละ 12,000 บาท ทุนส่วนตัวออกเองทั้งหมดค่าใช้จ่ายตลอด 4 ปี ประมาณ 245,000 บาท
 • นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จ่ายเองทั้งหมดปีแรกประมาณ 70,000 บาท
 • นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ทุนทอ. แรกเข้า 16,000 บาท (หลังจากนั้นเทอม 2 จ่าย 11,000 บาท ฤดูร้อนจ่าย 4,400 บาท ส่วนปี2 – 4 จ่ายเทอมละ 17,500 บาท) ทุนส่วนตัวแรกเข้าประมาณ 39,132 บาท (หลังจากนั้นเทอม 2 จ่าย 40,292 บาท ฤดูร้อนจ่าย 13,066 บาท ส่วนปี 2-4 จ่ายเทอมละ 55,000 – 67,000 บาท)
 • นักเรียนพยาบาลตำรวจ จ่ายเองทั้งหมดตั้งแต่แรกเข้าจนจบเทอมละ 30,000 กว่าบาท (ไม่รวมค่าเครื่องแบบ)
 • นักเรียนนายสิบตำรวจ ประมาณ 20,000 บาท
 • นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง เสียเฉพาะค่าประกันสิ่งของหลวง ค่าบำรุง ฯลฯ ประมาณ 5,000 บาท
  หลังจากนั้นในเทอมต่อไปจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่กองทัพไม่ได้จ่ายให้ประมาณเทอมละไม่เกิน 3,000 บาทหรือจะเก็บเงินจ่ายรายเดือนเลยก็ย่อมได้

การสอบบรรจุทหารตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร ในเบื้องต้นหากมีการเรียกบรรจุแล้วจะต้องเตรียม คือ ค่าเครื่องแบบ (อาจจะต้องรอทางหน่วยแจ้งก่อน แล้วถึงจะสามารถไปตัดเองได้) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (แม้ว่าบางพื้นที่จะไม่มีที่พัก แต่ก็สามารถเบิกค่าที่พักได้) ค่ากินอยู่เบ็ดเสร็จรวมค่าใช้จ่ายก็จะตกอยู่ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท แล้วแต่ว่าบรรจุกทม. หรือต่างจังหวัด(สำหรับชั้นสัญญาบัตรที่ต้องการซื้อกระบี่เป็นของตนเองราคาครบชุดประมาณ 6,500 บาท)

สิทธิ์สุดว้าวของนายร้อยตำรวจ

ถ้าใจรักอยากจะเป็นนายร้อยตำรวจจริง ๆ แค่อยากเป็นอย่างเดียวไปไม่รอดนะ อย่างน้อยเราก็ต้องเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุด สำหรับพาร์ทนี้จะขอพามารู้จักกับนายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหารกับนายร้อยตำรวจที่รับจากบุคคลภายนอก รวมไปถึงสิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจด้วย

นายร้อยตำรวจสายนักเรียนเตรียมทหาร หมายถึง ผู้ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเริ่มจากการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งคุณสมบัติของนายร้อยตำรวจสายเตรียมทหาร จะต้องเรียนม. ปลายสายวิทย์-คณิต สามารถสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ตั้งแต่ ม.4 หากสอบติดจะใช้เวลาเรียน 2 ปีที่และ ก่อนจะไปเรียนต่ออีก 4 ปีที่โรงเรียนนายร้อยสามพราน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรีพร้อมรับพระราชทานกระบี่

สำหรับสิทธิประโยชน์ของนายร้อยตำรวจที่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร คือจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล และมีเงินเดือนตั้งแต่แรกเข้า แม้ว่าจะเข้าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้ว แต่สิทธิพิเศษของนายร้อยตำรวจก็ยังไม่ได้หมดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะถ้าใครก็ตามที่มีผลการเรียนที่ดี นักเรียนนายร้อยตำรวจคนนั้นจะมีสิทธิเลือกทุนสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เมื่อเรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจไปแล้ว จะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีแก่ตนเอง บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส มีค่าเล่าเรียนบุตร บ้านพัก มีบำเหน็จ บำนาญ และเงินออมหลังเกษียณอายุราชการ

แต่รู้หรือไม่ว่าบุคคลนอกหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารมาก่อนก็สามารถเป็นนายร้อยตำรวจได้เช่นกัน โดยกรณีแรกคือผู้ที่จบ ม6. หรือเทียบเท่าแต่ต้องอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องเรียนที่เตรียมทหารมาก่อน และกรณีที่สองคือใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครสอบนายสิบตำรวจ เมื่อสอบติดแล้วเรียนนายสิบ 1 ปี จะมีสิทธิสอบนายร้อยตำรวจ แต่ทั้งนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในบางปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังรับบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเพื่อเข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน และสายปราบปรามทีจบสายสังคมศาสตร์ หรือในบางปีสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานก็จะรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา เพื่อมาบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร