2 เส้นทาง สู่สนามสอบนายร้อยตำรวจ และเกณฑ์การสอบ

2236
สอบนายร้อยตำรวจ
สอบนายร้อยตำรวจ

เชื่อว่าทุกคนต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ การได้ทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความมั่นคง มีความก้าวหน้าคือความต้องการสูงสุด สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสมัครสอบนายร้อยตำรวจ หรือผู้ปกครอง ที่สนใจจะให้บุตรหลานสอบบรรจุรับราชการตำรวจ วันนี้ Nine100.com มี 2 เส้นทาง สู่ และเกณฑ์การสอบมาแนะนำ

2 เส้นทาง สู่สนามสอบนายร้อยตำรวจ

การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีตำแหน่ง มีความมั่นคง และมีสวัสดิการต่าง ๆ การสอบบรรจุรับราชการตำรวจ ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดสอบ 2 เส้นทางหลัก ๆ คือสอบตรงเข้าเตรียมททหาร และเปิดรับจากบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้

สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร (เหล่าตำรวจ)

การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร โดยการเลือกเหล่าตำรวจเป็นเส้นทางแรก สำหรับรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัคร ยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สอบตรงเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 • กลุ่มนี้รับสมัครจากบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.5)ม. 4 และต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น โดยมีอายุระหว่าง อายุ 16-18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) 2 ปีจากนั้น ศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) 4 ปี จบมารับพระราชทานกระบี่ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.)
 • รับสมัครจากบุคคลที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อายุไม่เกิน 18 ปี สอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อย โดยไม่ต้องเรียนเตรียมทหาร 2 ปี
 • รับจากผู้ที่สอบเข้าเรียนนายสิบตำรวจ เรียน 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบนายร้อยตำรวจ อายุต้องไม่เกิน 25 ปี

กลุ่มที่ 2 รับจากบุคคลภายนอก สำหรับ เส้นทางของบุคคลภายนอกที่จะก้าวสู่เส้นทางนายร้อยตำรวจ ในแต่ละปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสอบบรรจุเป็นนายร้อยตำรวจในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ข้อมูลเบื้องต้นของทุกตำแหน่งเปิดสอบ (อาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี)

เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบนักเรียนเตรียมทหาร

สำหรับเกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแบ่งเป็น 2 รอบ คือ การสอบภาควิชาการ และการสอบรอบสองเป็นการสอบพลศึกษา  การสอบสัมภาษณ์  และการตรวจร่างกาย

 • การสอบรอบแรกภาควิชาการ วิชาที่สอบได้แก่
 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
 4. วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา
 • การสอบรอบสอง

การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ ทดสอบบุคลิกภาพ สอบพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ และวัดขนาดร่างกาย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ตามสถานที่ วัน เวลา ที่จะประกาศให้ทราบ การตรวจร่างกายจะดูลักษณะโครงสร้างของร่างกายว่ามีส่วนในผิดปรกติหรือไม่ ตรวจสายตา ตรวจตาบอดสี การฉาย X – RAY ตรวจโลหิต ตรวจปัสสาวะและอื่น ๆ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าตรวจร่างกายตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษ นอกเหนือจากการตรวจธรรมดาผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
 2. การทดสอบบุคลิกภาพ โดยใช้แบบทดสอบที่คณะอนุกรรมการกำหนด
 3. การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
 4. การวัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม

การรับรู้เส้นทางสู่การสอบนายร้อยตำรวจ รวมทั้งศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด ช่วยให้น้อง ๆ สามารถเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารสู่การเลือก”เหล่าตำรวจ” ได้อย่างมั่นใจไม่ทำให้มีข้อผิดพลาดหรือเสียโอกาสในการสอบ รวมทั้งช่วยให้บุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาชีพและมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยเปิดรับบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งต่าง ๆ ได้เตรียมตนเองให้พร้อมสู่สนามสอบนายร้อยตำรวจ ได้ทันทีเมื่อมีการเปิดรับ