9 เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ

3290
สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563
สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563

การรับราชการนายร้อยตำรวจ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประเภทหรือ 2 เส้นทางหลักได้แก่ สอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารใช้เวลาเรียน 2 ปีแล้วเลือกเหล่าตำรวจ ใช้เวลาเรียนต่ออีก 4 ปีเมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรี ได้ติดดาวพระราชทานยศร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) และรับพระราชทานกระบี่ ส่วนประเภทที่ 2 เป็นการเปิดรับบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเข้ารับราชการนายร้อยตำรวจ เส้นทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดรับหลายตำแหน่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่นอกจาก 2 เส้นทางหลัก ๆ นี้แล้วยังมีอีกหลายเส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ สำหรับคนที่สนใจ Nine100.com มีคำแนะนำ

9 เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ

เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ โดยไม่ต้องสอบตรงเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร นอกจากเป็นเส้นทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์ – คณิต แล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลายเส้นทาง ดังนี้

  1. สอบเข้านายสิบตำรวจ หลักสูตร 1 ปี 6 เดือน จะมีสิทธิ์สอบนายร้อยตำรวจ มีข้อจำกัด คือ อายุไม่เกิน 24 ปี เส้นทางสู้นายร้อยตำรวจด้วยวิธีนี้ มีข้อดีอยู่ที่ข้อสอบนายสิบตำรวจเน้นวิชาความรู้ที่ไม่ยากมากนัก เมื่อเทียบกับการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย และยังมีโอกาสสอบนายร้อยตำรวจได้หลายครั้ง ตัวอย่าง เช่น สามารถสอบนายสิบตำรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี เมื่อเรียนจบนายสิบตำรวจ สามารถสอบนายร้อยตำรวจตามโควตานายสิบตำรวจ (ปี ละ 30 คน) ได้จนอายุครบ 24 ปี โดยเมื่อสอบได้จะไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร
  2. สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ หลักสูตร 2 ปี โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17-20 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนายร้อยตำรวจ มีข้อจำกัด คือ อายุไม่เกิน 24 ปี ซึ่งจะมีโควตาเปิดรับนายสิบตำรวจ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
  3. สอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวนกองดุริยางค์ตำรวจ คุณสมบัติ อายุ 18-30 ปี มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ดุริยางค์ไทย หรือดุริยางค์สากล เส้นทางนี้รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี จะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แต่มีข้อจำกัดอายุต้องไม่เกิน 24 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร แต่เส้นทางนี้จะเปิดรับเป็นบางปีเท่านั้น
  4. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ในตำแหน่ง ครู รร.ตชด. รับทั้งเพศชายและหญิงคุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และจบการศึกษาชั้นสูงสุดจาก รร.ตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการจะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้อจำกัดคือ อายุต้องไม่เกิน 24 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร แต่เส้นทางนี้จะเปิดรับเป็นบางปีเช่นกัน
  5. สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
  6. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปิดรับสมัครในตำแหน่งกลุ่มงานประมวลผล โดยเปิดรับรับทั้งชายและหญิง และสายไฟฟ้าสื่อสารตำแหน่งนี้จะเปิดรับเฉพาะชาย คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี โดยสายประมวลผลต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสายช่างไฟฟ้าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
  7. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญา กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ในตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งจะเปิดรับทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือโทหรือเอก ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เคมี หรือเคมีเทคนิค เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
  8. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ในตำแหน่งรองสารวัตร รับทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์  เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี
  9. สมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรกองการต่างประเทศ ในตำแหน่งตำรวจสากล รับทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ อายุ 18-35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/โททางสังคมศาสตร์หรือด้านภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ภาษาอังกฤษ จีน หรือรัสเซียเป็นอย่างดี เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี

เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจเหล่านี้ คือโอกาสที่หลาย ๆ คนไม่รู้หรือไม่ทราบ ทำให้เสียโอกาสในการสมัครสอบ ข้อมูลการเปิดรับสมัครแต่ละตำแหน่งอาจมีรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ส่วนในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่  Nine100.com หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกคนที่ต้องการสอบเป็นนายร้อยตำรวจ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ