นายสิบตำรวจ อำนวยการ 350 อัตรา [ รอบ 2 ] ปี 2562

3172
ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 350 อัตรา [ เปิดใหม่ รอบ 2 ]

 • ตามรายงานการประชุม คาดว่าจะสอบ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 • อนุมัติ 350 อัตรา 
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 • วันประกาศ กับวันสมัคร หากมีข่าวจะแจ้งครับ


คุณสมบัติ นายสิบตำรวจ อำนวยการ

 • เพศหญิง และชาย
 • อายุ 18 – 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร [ หากเลยวันเกิดปีที่ 35 แล้ว สมัครไม่ได้ ]
 • หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. [ ไม่วัดรอบอก ]
 • ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้ [ เรื่องวุฒิที่รับ รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ]
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด [ ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า ] แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
 • อำนวยการ สายตาสั้น ยาว เอียงได้ โดยใส่แว่นเข้าทดสอบสายตา แต่ไม่รับตาบอดสี 


ตำรวจอำนวยการ ไม่รับผู้ชายที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 • อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [ มี สด.9 ] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2563 สมัครไม่ได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครได้ [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ จึงจะรู้ว่าบรรจุวันไหน ]
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ สมัครไม่ได้ [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ จึงจะรู้ว่าบรรจุวันไหน ]
 • ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [ มี สด.8 ] สมัครได้
 • เกณฑ์ทหารแล้ว [ มี สด.43 ] สมัครได้
 • ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • หนีทหาร สมัครไม่ได้
 • ผู้หญิงที่สอบสายอำนวยการ จะเรียน รด. หรือไม่เรียน ก็สมัครได้

*** รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***

นายสิบตำรวจ อำนวยการ กรณีเคยมีคดีติดตัวสอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจอำนวยการ

 1. ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 40 ข้อ
 2. ภาษาไทย 20 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ
 4. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำนักงาน 30 ข้อ
 5. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

การตัดคะแนน ตำรวจอำนวยการ ขั้นที่ 1 ตัดแบบอิงเกณฑ์ 60%

 • ส่วนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ + ภาษาไทย 2 วิชานี้ รวมกันต้องผ่านเกณฑ์ 60% คือ ต้องได้ 36 ข้อ จึงจะผ่าน
 • ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์+สังคม 3 วิชานี้ รวมกันต้องผ่านเกณฑ์ 60% คือ ต้องได้ 54 ข้อ จึงจะผ่าน
 • ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้งสองส่วนจึงจะผ่าน [ หากส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ถือว่าตก ]

การตัดคะแนน ตำรวจอำนวยการ ขั้นที่ 2 ตัดแบบอิงกลุ่ม

 • นำผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ 60% ทั้งสองส่วน มาเรียงลำดับจากมากสุด ไปหาน้อยสุด แล้วตัดตัวจริงตามจำนวนที่รับ คือ 350 คน 
 • ส่วนหลังจากลำดับที่ 350 ตัดไว้เป็นตัวสำรอง [ รอประกาศแจ้งว่าจะมีสำรองกี่คน ]
 • คนที่ไม่อยู่ในตัวจริงและตัวสำรอง แม้จะผ่านเกณฑ์ 60% ก็ถือว่าสอบตก เพราะการตัดแบบอิงกลุ่มในขั้นตอนที่ 2 
 • กรณีคะแนนเท่ากัน ให้เรียงลำดับตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง [ ทุกรอบที่สอบมีคะแนนเท่ากันตลอด โดยเฉพาะตัวจริงและสำรอง ]

การเรียงลำดับ กรณีคะแนนเท่ากัน ในการสอบตำรวจอำนวยการ

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ หลังจากที่ตัดแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่มแล้ว ]
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนในส่วนที่ 2 มากกว่า [ วิชาภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์+สังคม ] อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก

*** อ้างอิงการสอบที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***สอบ รอบที่ 2   

 1. สอบสัมภาษณ์
 2. ตรวจร่างกาย
 3. ทดสอบสุขภาพจิต
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
 5. เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

การสอบตำรวจอำนวยการ ไม่มีการสอบพละ ไม่สอบวิ่งวายน้ำหลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ อำนวยการ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ
 2. ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 3. สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 4. สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่รับสมัครช่องทางอื่น
 5. เมื่อสอบติด จะมีการอบรมสั้น ๆ รายละเอียดการอบรม กองการสอบจะแจ้งภายหลังสอบติด

*** อ้างอิงการสอบที่ผ่านมา อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***


7 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

9 เรื่องก่อนสอบ นายสิบตำรวจ 

นายสิบตำรวจ อำนวยการ

 • อนุมัติ 350 อัตรา ทั้งหญิงและชาย
 • คาดว่าจะสอบวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศิกายน 2562
 • รอประกาศสอบ+วันรับสมัคร ตอนนี้ยังไม่มี หากมีจะแจ้งครับ [ แนะนำให้อ่านหนังสือเลย จะได้สอบติด ]

***ข้อมูลดังกล่าวเป็นร่างประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง***

ปล.ไม่หวงข้อมูลครับ ถ้าจะนำไปใช้ ให้เครดิต www.Nine100.com ก็พอครับ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends