รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

919
รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ
รูปแบบการทดสอบเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสาเหตุในการหมดสิทธิ์สอบ

รูปแบบการทดสอบเข้า หรือสอบเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยต้องผ่านการทดสอบในแต่ละช่วงไม่สามารถสอบข้ามขั้นตอนได้ และหากไม่ผ่านในช่วงใดก็ถือว่าไม่ผ่านการสอบเข้า โดยในแต่ละการทดสอบมีดังนี้

การทดสอบด้านวิชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การทดสอบด้านวิชาการ จะถูกแบ่งออก เป็น 4 วิชา โดยจะมีเวลาในการสอบรวม 4 ชั่วโมง มีคะแนนรวม 700 คะแนน โดยในแต่ละวิชามีคะแนนเต็มแตกต่างกัน ดังนี้

 • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 160 คะแนน
 • วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน
 • วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน

* เกณฑ์การพิจารณาการสอบวิชาการ จะจัดเรียงลำดับตามคะแนนรวมวิชาการจากมากไปหาน้อย โดยถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้เปรียบเทียบคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาตามลำดับ

ระเบียบในการเข้าสอบวิชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ระเบียบในการเข้าสอบวิชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะมีดังต่อนี้

 • แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถาบัน
 • นำหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบวิชาการให้ครบถ้วน
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ และยังต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ชัดเจน ทั้งรูปถ่าย และตัวอักษร
  • บัตรประจำตัวสอบที่ปรากฏในรูปถ่ายของผู้สมัครสอบ ระบุรหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อจึงจะถือว่าสมบูรณ์
 • ในวันสอบวิชาการ หากไม่นำบัตรทั้ง 2 มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 • อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบนำเข้าห้องสอบ ได้แก่ ดินสอดำชนิด 2B สำหรับระบายกระดาษคำตอบ ยางลบ ดินสอ
 • การขาดสอบวิชาการในชุดวิชาใดวิชาหนึ่ง จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกทันที
 • การออกจากห้องสอบ สามารถออกได้เมื่อหมดเวลาสอบแล้วเท่านั้น
 • ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด

การทดสอบหลังผ่านการแข่งขันด้านวิชาการ

การทดสอบหลังผ่านการแข่งขันด้านวิชาการ หรือการสอบรอบสองนั้น ผู้เข้าสอบรอบสอง จะเป็นผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านวิชาการ และมารายงานตัวเข้าสอบรอบสองไว้แล้วเท่านั้น โดยต้องเข้ารับการสอบทุกรายการดังนี้

 • การทดสอบความถนัด และวิภาววิสัย
 • การสอบพลศึกษา
 • การสอบสัมภาษณ์
 • การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
  • การตรวจร่างกาย
  • การทดสอบสุขภาพจิต
  • การปฏิบัติในการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต

การหมดสิทธิ์ในการสอบ

 • เข้าห้องสอบวิชาการ หรือการสอบรอบสองช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบหรือทดสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบ
 • ขาดสอบวิชาการชุดวิชาใดวิชาหนึ่งก็ตาม
 • ขาดการทดสอบความถนัด และวิภาววิสัยหรือขาดการสอบพลศึกษา หรือขาดการสอบสัมภาษณ์หรือขาดการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิตรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ
 • ทุจริตในการสอบ หรือช่วยเหลือการทุจริตการสอบไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
  • พูดหรือติดต่อสื่อสารในลักษณะต่างๆ กับผู้สมัครสอบผู้อื่น
  • ลุกจากที่นั่ง ชะโงกหน้า เหลียวมองกระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบคนอื่น
  • วางกระดาษคำตอบในลักษณะเกื้อกูลกับผู้สมัครสอบข้างเคียง
  • ลักลอบนำเอกสารหรืออุปกรณ์ต้องห้ามได้แก่ กระดาษทด กระดาษร่าง ตำราเครื่องคำนวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือสร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่กรรมการคุมสอบพิจารณาไม่อนุญาตให้นำเข้า
  • เขียนข้อความใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบไว้ตามร่างกาย บนชุดที่สวมใส่หรือบนอุปกรณ์ต่างๆ แล้วนำเข้าห้องสอบ
  • ลอกคำตอบจากผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นลอกคำตอบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะถูกตรวจพบในระหว่างการสอบหรือภายหลังการสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม
  • ทำข้อสอบให้ผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นทำข้อสอบให้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะถูกตรวจพบในระหว่างการสอบหรือภายหลังการสอบเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม
  • แลกกระดาษคำตอบกับผู้อื่น
  • ปัญหาสอบเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ห้ามผู้สมัครสอบคัดลอกหรือนำออกนอกห้องสอบเป็นอันขาด ต้องส่งคืนให้ครบทุกหน้าและทุกแผ่น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมาย และถือว่าหมดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
  • กรณีที่ผู้สมัครสอบได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบชั่วคราว เพื่อทำกิจจ าเป็นส่วนตัวจะต้องไม่ทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบที่กำลังดำเนินอยู่เป็นอันขาด หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระทำการทุจริตในการสอบ
  • หากอุปกรณ์การสอบของผู้สมัครสอบ ตก หรือปลิวไปจากโต๊ะสอบ ให้ผู้สมัครสอบที่เป็นเจ้าของ ขออนุญาตเก็บโดยกรรมการคุมสอบจะต้องเป็นผู้เก็บให้ ห้ามผู้สมัครสอบคนอื่นเก็บโดยเด็ดขาดการฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำการทุจริตในการสอบ
  • พฤติกรรมอื่นๆ ที่กรรมการคุมสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
 • ไม่มีหลักฐานที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนมาแสดงในวันที่สอบวิชาการ
 • ตรวจพบการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทุกชนิด
 • เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดอื่นๆ