คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1157
คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติสมัครเข้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เว้นปริญญากิตติมศักดิ์)
 • ผู้สมัตรจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการระดับ “ลับที่สุด” และต้องเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการครวจสอบพฤติกรรมบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ ว่าจะไม่เป็นภัยต่ิความมั่นคงของชาติ
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชาจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร โดยหน่วยงานทางต้นสังกัดพร้อมที่จะหาบุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนในระหว่างเข้ารับการศึกษา
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นพระภิกษุ นักพรต นักบวช
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชกำหนดเอาไว้

คุณสมบัติเฉพาะ ในการสมัครเข้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ
  • ผู้สมัครต้องเป็นนายทหาร หรือนายตำรวจที่รับเงินเดืนอัตราตั้งแต่ชั้นพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือ พันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการรัฐสภาสามัญ
  • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นขึ้นไป
  • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
  • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้น
  • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
 • ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการตุลาการ ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ชั้น 3 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการอัยการ ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ชั้น 5 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชน หรือพนักงานองค์กรการของรัฐอื่นๆ ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนดังกล่าวแล้ว
 • ผู้สมัครที่เป็นนักธุรกิจ
  • สำหรับนักธุรกิจ หรือพนักงานองค์กรธุรกิจนั้นต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีสถานภาพมั่นคง มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์เทครโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
 • ผู้สมัครที่เป็นนักการเมือง
  • ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560
 • ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไป (คือ บุคคลที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาในโควต้าหน่วยงาน แต่มาสมัครในส่วนของบุคคลทั่วไป)
  • ต้องเป็นข้าราชการที่สังกัดอยู่ในส่วนของราชการ หน่วยงาน องค์กรของรัฐ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งศึกษาจาก สภา วปอ. หรือเป็นนักธุรกิจ พนักงานบริษัท ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความั่นคงของชาติทั้ง ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่นเดียวกับผู้สมัครที่เป็นนักธุรกิจนั่นเอง

เงื่อนไขในการเข้ารับการศึกษา

ผู้ที่เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนั้น จะต้องไม่เข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรใดๆ ที่ตรงกับเวลาการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกำหนด เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีเวลาเข้ารับการศึกษาอย่างเต็มที่

เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้ารับการศึกษา จำเป็นจะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 75 ของช่วงเวลาในการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกำหนดเอาไว้ จึงจะได้รับการพิจารณาว่าสำเร็จการศึกษา