เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561

1860
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

เปิดสอบ สมัครสอบกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา 2561

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับ 137 อัตรา ดังนี้

 • นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา (ป.ตรี)
 • นายทหารประทวน 14 อัตรา (ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)
 • พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 25 อัตรา (ป.ตรี)
 • พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน 91 อัตรา(ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)
กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-2

คุณสมบัติแต่ละสาย

1. นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา (ป.ตรี)

 • ผู้สมัครนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี(เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.26-31 ธ.ค.43)
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ
  กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-5
  วิชาที่ใช้สอบ—วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไปทุกตําแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 50 ข้อ 50 คะแนน ดังนี้
  • คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ความรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชั่น ระบบจํานวนจริง ความน่าจะเป็น สถิติลําดับและอนุกรม
  • ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
  • —–หลักภาษาความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคํา หน้าที่ของคํา การสะกดคํา การอ่านคํา ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
  • —–การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ
  • —–ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียนเรียงความ/บทความ
  • ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรู้เกี่ยวกับ ด้านคําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ ความเข้าใจประโยค และเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป
  • ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย

   —วิชาเฉพาะตำแหน่ง ตามกลุ่มงานที่สมัคร

  • กลุ่มตําแหน่งวิศวกรรมโยธา (1)
  • กลุ่มตําแหน่งวิศวกรรมโยธา (2)
  • กลุ่มตําแหน่งวิศวกรรมโยธา (3)
  • กลุ่มตําแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มตําแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์
  • กลุ่มตําแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ

    2. นายทหารประทวน
14 อัตรา(ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)

 • ผู้สมัครนายทหารประทวน กลุ่มตำแหน่งพลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.39-31 ธ.ค.31)
 • ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน
  กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-6

วิชาที่ใช้สอบ

—วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 50 ข้อ 50 คะแนน ดังนี้

 • คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • —–หลักภาษา ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคํา หน้าที่ของคํา การสะกดคํา การอ่านคํา ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
 • —–การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์ สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ
 • —–ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียนเรียงความ/บทความ
 • ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปปีที่ 1-3 ความรู้เกี่ยวกับ คําศัพท์สํานวน ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องต้น
 • ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย ๒. วิชาเฉพาะตําแหน่ง

—วิชาเฉพาะตำแหน่ง3. พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
25 อัตรา (ป.ตรี)

 • ผู้สมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 34 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.27-31 ธ.ค.43)
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ (ฃ
 • เมื่อสอบผ่านจะเป็น “พนักงานราชการ” หลังจากนั้นจะต้องผ่านการทดลองงานก่อน 1 ปี มีการประเมิน 2 ครั้ง คะแนนประเมินอย่างน้อย 60% และมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ำหว่า 80% จึงจะได้บรรจุเป็น “ข้าราชการ”
  กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60

วิชาที่ใช้สอบ

—วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตําแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 50 ข้อ 50 คะแนน ดังนี้

 • คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ความรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชั่น ระบบจํานวนจริง ความน่าจะเป็น สถิติลําดับและอนุกรม
 • ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
 • —–หลักภาษาความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคํา หน้าที่ของคํา การสะกดคํา การอ่านคํา ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
 • —–การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ
 • —–ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียนเรียงความ/บทความ
 • ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรู้เกี่ยวกับ ด้านคําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ ความเข้าใจประโยค และเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นและใจความสําคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป
 • ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย

—วิชาเฉพาะตำแหน่ง ตามกลุ่มงานที่สมัคร

 • กลุ่มตําแหน่งการข่าว การสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี
  • ความรู้เกี่ยวกับ วิชาการรักษาความปลอดภัย
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • การสอบภาคปฏิบัติไม่มี
 • กลุ่มตำแหน่งการเงิน
 • กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์
 • กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • กลุ่มตำแหน่งอนุศาสนาจารย์
 • กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์
 • กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • กลุ่มตำแหน่งกราฟฟิกมัลติมีเดีย
 • กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล


4. พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน
91 อัตรา(ม.3/ม.6/ปวช/ปวส)

 • ผู้สมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 29 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.32-31 ธ.ค.43)
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ
 • เมื่อสอบผ่านจะเป็น “พนักงานราชการ” หลังจากนั้นจะต้องผ่านการทดลองงานก่อน 1 ปี มีการประเมิน 2 ครั้ง คะแนนประเมินอย่างน้อย 60% และมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ำหว่า 80% จึงจะได้บรรจุเป็น “ข้าราชการ”
  วิชาที่ใช้สอบ—วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 50 ข้อ 50 คะแนน ดังนี้
  • คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • —–หลักภาษา ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคํา หน้าที่ของคํา การสะกดคํา การอ่านคํา ความหมายของคํา ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
  • —–การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์ สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ
  • —–ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียนเรียงความ/บทความ
  • ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปปีที่ 1-3 ความรู้เกี่ยวกับ คําศัพท์สํานวน ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องต้น
  • ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย 

   —วิชาเฉพาะตำแหน่ง

  • กลุ่มตําแหน่งสารบรรณ การสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับ
  • —–ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พร้อมภาคผนวก ฉบับแก้ไข พ.ศ.2539 และคําอธิบาย
  • —–ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • —-ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • —–วิชาด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป (Windows 10, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Power Point 2013)
  • การสอบภาคปฏิบัติการตัดสินใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” (เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป)
  • —–การพิมพ์หนังสือราชการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word 2013
  • —–การสร้างตารางและจัดทําข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
  • —–การนําเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2013
  • กลุ่มตําแหน่งการเงินและงบประมาณ
  • กลุ่มตําแหน่งคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม
  • กลุ่มตําแหน่งการสัตว์
  • กลุ่มตําแหน่งช่างโยธา
  • กลุ่มตําแหน่งช่างเครื่องยนต์

    


   คุณสมบัติทั่วไป

 • ผู้ชายต้องไม่เป็นทหารเกณฑ์ ไม่ผ่อนผันทหาร หรือต้องเกณฑ์ทหารปีนี้
 • วุฒิและคุณสมบัติเฉพาะ ต้องครบถ้วนภายในวันที่ 29 ม.ค.61
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • ชายสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. หญิงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 30 
 • และคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศสอบ

อ่านรายละเอียดประกาศสอบฉบับเต็ม

กองทัพไทย-เปิดรับสมัคร-60-3

การสมัครสอบ

 • รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
 • สมัครตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. – 1 ธ.ค.60 
 • สมัครที่เว็บไซต์ https://online.tks.co.th/rtarf2018

วันสอบ

 • สอบวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.60 (เวลาและสถานที่สอบแจ้งวันที่ 18 ธ.ค.60 ทางเว็บไซต์ที่สมัคร)
 • การแต่งกายเข้าสอบกองทัพไทยหญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรางสุภาพและรองเท้าหุ้มส้น ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาวโดยใช้ชายเสื้อไว้ในกางเกง และรองเท้าหุ้มส้น 

ประกาศผลสอบ 4 ม.ค.61 

มีปัญหาสงสัยสอบถาม กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

 • 02 575 6073
 • 062 757 4662
 • 061 997 4204 (เฉพาะเวลาราชการ)

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends