ความรู้ทั่วไปของ กองทัพไทย

1800
ความรู้ทั่วไปของ กองทัพไทย
ความรู้ทั่วไปของ กองทัพไทย

กองทัพของราชอาณาจักรไทยทั้งหมด สามารถแบ่งกองทัพออกเป็น 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งตัวของกองทัพไทยนั้นจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

ประวัติแบบย่อของกองทัพไทย

กองทัพไทย หรือกองบัญชาการทหารสูงสุดนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2483 ด้วยเหตุการพิพาทในอินโดจีน – ฝรั่งเศษ และในครั้งถัดมาจากการที่ไทยเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบรูพา เพื่อช่วยในการทำหน้าที่ด้านบัญชาการรบ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ทางราชการก็ได้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นการถาวรขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการเตรียมกำลังรบและป้องกันประเทศ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรมเสนาธิการกลาโหมเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด และยังทำการปรับปรุง และเพิ่มหน่วยงานต่างๆขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศุกราช 2503

จนมาถึงในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดการส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 ที่ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ตามมาครา 17 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถูกแปรสภาพเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกระทรวงกลาโหมนั้น จะมีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทย ในการจัดเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักรไทย และคอยดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ให้ได้ประสทิธิภาพสูงสุด โดยจะมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ของกองทัพไทย

กองทัพไทย มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ.2551 ตามมาตรา 15 บัญญัติ คอยกำกับเอาไว้ดังนี้ “กองทัพไทย มีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพไทย การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ” นอกเหนือจากนี้ยังมีมาตรา 17 บัญญัติไว้อีกด้วย

หน่วยงานของกองทัพไทย

ตัวของกองทัพนั้นจะมีหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • กระทรวงกลาโหม
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย (ผู้บัญชาการทหารสูงสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย)

ภารกิจ ของกองทัพไทย

ภารกิจของกองทัพไทย คือ ต้องรับผิดชอบการวางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทยให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมตลอด จนไปถึงการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการให้กับกองทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

พันธกิจ ของกองทัพไทย

 • ปกป้อง เทิดทูร พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
 • สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
 • คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
 • เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อบ้านกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี
 • ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติเพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

อำนาจหน้าที่ ของกองทัพไทย

อำนาจหน้าที่ ของกองบัญชาการกองทัพไทย คือ หน้าที่ในการควบคุมอำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทย เพื่อการเตรียมกำลังการป้องกันให้แก่ราชอาณาจักรไทย และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องหมายราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย

เครื่องหมายราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย จะมีลักษณะเป็นรูปจักมีสมอขัดในจักร โดยด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกาง และล้อมรอบทั้งหมดนี้ด้วยช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งตัวเครื่องหมายในแต่ละส่วนนั้นมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

 • จักร : เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบก
 • สมอ : เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือ
 • ปีกนกกาง : เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศ
 • ช่อชัยพฤกษ์ : แสดงความหมายว่า กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรวมการบังคับบัญชา อำนวยการและประสานกิจการของกองทัพทั้งสามไม่จำกัดขนาดและสี

ติดต่อ กองทัพไทย

 • กองบัญชาการกองทัพไทยตั้งอยู่ที่ 127 ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ 0-2572-1234 ,0-2572-1227
 • หมายเลขโทรสาร 0-2572-1520
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : [email protected]

กองบัญชาการกองทัพไทยนั้นจะเปิดรับสมัครเข้ากองทัพทุกๆปี โดยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จะอยู่ในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครทหารได้ที่ https://nine100.com/category/soldier/military-recruitment/