คุณสมบัติ และสิทธิที่จะได้รับขณะกำลังศึกษาและเมื่อจบการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

562
คุณสมบัติ-วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
คุณสมบัติ-วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 • คุณสมบัติผู้สมัครต้องผ่านตามเกณฑ์การรับสมัคร ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 20 ปี
 • ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม
 • หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อคำพิพากษาในโทษจำคุก เว้นแต่การกระทำผิดที่อยู่ในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท

สิทธิที่จะได้รับขณะกำลังศึกษาและเมื่อจบการศึกษา

 • นักเรียนแพทย์ทหาร (นพท.) จะมีสภาพเป็นนักเรียนทหารของกองทัพบก มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่านักเรียนนายร้อย (นนร.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • นักเรียนแพทย์ทหารชายจะได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และนักเรียนแพทย์ทหารหญิงก็จะได้รับการบรรจุรับราชการในชั้นปีที่ 2 เช่นเดียวกัน หากได้รับบรรจุเข้าสังกัดกองทัพ
 • นักเรียนแพทย์ทหารจะได้รับการจัดสถานที่พัก เครื่องนอน เครื่องแต่งกาย เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์การเรียน การรักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดเอาไว้
 • นักเรียนแพทย์ทหารที่เข้ารับการศึกษา จะไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าหน่วยกิตใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษา ทั้งนี้ตามที่ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากำหนดไว้ในแต่ละปี
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ทหารที่มีผลการเรียนดี หรือที่มีปัญหาทางด้านการเงิน
 • หลังจากจบการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีสำเร็จการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการทหารนั้น จะได้รับพระราชทานกระบี่พร้อมกับนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะเพศชาย)
 • นักเรียนแพทย์ทหาร ที่ใช้ทุนกองทัพบกจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี) และบรรจุเข้ารับราชการเป็นแพทย์ทหารในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • นักเรียนแพทย์ทหาร ที่ใช้ทุนสาธารณสุข หากไม่ได้รับบรรจุเป็นแพทย์ทหารเข้าสังกัดกองทัพ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกับแพทย์ที่จบจากสถาบันพลเรือนอื่นๆ
 • ผู้ที่มีผลการเรียนดีตลอดทั้งหลักสูตร จะมีทุนกองทัพบกสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศในแต่ละปี

การรับบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นั้นสามารถติดตามข่าวสารและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.pcm.ac.th/