20 เรื่อง หอสมุดกองทัพอากาศ

1046
ความรู้ทั่วไปของ-หอสมุดกองทัพอากาศ
ความรู้ทั่วไปของ-หอสมุดกองทัพอากาศ
เนื้อหา ซ่อน

ภารกิจของหอสมุดกองทัพอากาศ

หอสมุดกองทัพอากาศอยู่ในการกำกับดูแลของ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการ วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุมและกำกับการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาและให้บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ทั้งในด้านของเอกสาร สิ่งพิมพ์ วารสาร สารคดีและหนังสือประกอบอื่นๆที่มีประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รวมทั้งยังเผยแพร่ข่าวสารและกิจการเกี่ยวกับห้องสมุด และมีบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับห้องสมุดอื่นๆ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติ หอสมุดกองทัพอากาศ

เมื่อปี พ.ศ. 2540 กองทัพอากาศได้จัดตั้งโครงการหอสมุดกองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียติและเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านต่างๆของนายทหารนักเรียนสถาบันต่างๆภายในกองทัพอากาศ รวมทั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วๆไปก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากในนหอสมุดกลางได้

โดยตัวของอาคารหอสมุดนี้ได้ถูกออกแบบโดยกรมช่างโยธา ทหารอากาศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2540 แล้วเสร็จในวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยจะมีพื้นที่ใช่สอยมากถุง 5,562 ตารางเมตร ทั้งยังตัวอาคารมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและลิฟท์ไว้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งมีกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการนี้

ต่อมาในเดือน เม.ย. 2552 กองทัพอากาศได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้น โดยได้ยุบกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ส่งผลให้หอสมุดกองทัพอากาศต้องย้ายไปสังกัดอยู่ภายใต้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี หก.กองวิทยบริการดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหอสมุดกองทัพอากาศ

การสมัครสมาชิกหอสมุดกองทัพอากาศ (Requirements)

 • ใบสมัครสมาชิก (สามารถติดต่อขอรับบริเวณที่รับสมัคร)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

ระเบียบการยืม-คืนหอสมุดกองทัพอากาศ (Library Membership)

 • ผู้ยืมจะต้องแสดงบัตรสมาชิกหอสมุดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และส่งคืนด้วยตนเอง
 • ทรัพยากรสารสนเทศให้ยืมได้ (ยกเว้น วารสาร จุลสารล่วงเวลา) ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม/สัปดาห์
 • วารสารและจุลสารล่วงเวลาให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม/3 วัน
 • การต่อระยะเวลาการยืม ให้ผู้ยืมนำทรัพยากรหอสมุดมาส่งตามกำหนดก่อนเพื่อลงหลักฐานการคืน แล้วจึงจะยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง (เว้นแต่กรณีผีผู้อื่นสั่งจองไว้) เมื่อยืมครบ 2 ครั้งติดต่อกันแล้ว ต้องนำมาส่งคืนและจะยืมได้อีกหลังส่งคืนแล้ว 7 วัน
 • ผู้ยืมจะต้องส่งคืนทรัพยากรหอสมุดที่ยืมออกไปจากหอสมุดภายในเวลาที่กำหนดทุกครั้ง และต้องคืนกับเจ้าหน้าที่หอสมุดโดยตรง
 • ผู้ที่ส่งหนังสือคืนเกินกำหนด จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และจ่ายค่าบำรุง ผู้ที่ไม่แจ้งให้หอสมุดทราบและค้างค่าบำรุงจะมีชื่อปรากฎในระบบ และจะขอยืมทรัพยากรสารสนเทศให้ยืมอื่น ๆ อีกไม่ได้จนกว่าจะจ่ายค่าบำรุงให้เรียบร้อย
 • สมาชิกที่ใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้ยืมได้ ที่ยืมจากหอสมุดเสร็จก่อนกำหนดส่ง ขอให้นำมาคืนหอสมุดเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อไป

ข้อปฏิบัติในการใช้หอสมุดกองทัพอากาศ (Regulation)

 • ห้ามนำกระเป๋าเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่สามารถใช้บรรจุสิ่งของ หรือหนังสือ แฟ้มเอกสาร หรือสิ่งของอื่นๆ เข้าไปในหอสมุดกองทัพอากาศ ผู้ใช้บริการจะต้องฝากสิ่งของดังกล่าวไว้กับเจ้าหน้าที่จนกว่าจะออกจากหอสมุดกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่หอสมุดกองทัพอากาศ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจค้นผู้ใช้บิรการในกรณีจำเป็น
 • การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และอุปกรณ์ของหอสมุดกองทัพอากาศ ด้วยความระวัง ห้ามขีดเขียน ตัด พับ หรือทำลาย หรือใช้งานผิดวัตถุประสงค์สำหรับสิ่งของหรืออุปกรณ์นั้นๆ
 • ผู้ใช้บริการต้องเคารพต่อสถานที่ ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ขาดสมาธิ
 • ห้ามนำอาหาร เข้าไปในหอสมุดกองทัพอากาศ ยกเว้นเครื่องดืมสำหรับการประชุม หรือสัมมนาเท่านั้น

รูปแบบและการให้บริการหอสมุดกองทัพอากาศ

 • บริการยืม-คืนหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 • บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
 • การบริการสื่อผสม
 • บริการค้นหาข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • บริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi)
 • บริการแนะนำการใช้หอสมุด
 • ห้องประชุมและห้องศึกษากลุ่ม

ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการหอสมุดกองทัพอากาศ

 • ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • ผู้เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ
 • ประชาชนทั่วไป

*ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการ สามารถสมัครเป็นสมาชิกหอสมุด ทอ. ยกเว้นประชาชนทั่วไปให้ใช้หลักฐานในการสมัครดังนี้ใบสมัครสมาชิก (ติดต่อขอรับบริเวณที่รับสมัคร)

ส่วนชั้น 1 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ

 • บริเวณชั้น 1ให้บริการวารสาร / จุลสาร / หนังสือพิมพ์ โดยจัดที่นั่งเดี่ยว และกลุ่ม การสืบค้นผ่าน OPAC จำนวน 2 จุด บริเวณชั้นนี้มีส่วนของบริการยืม -คืน
 • บริเวณชั้นลอยจัดเป็นห้องประชุม จำนวน 139 ที่นั่ง มีระบบฉาย ระบบเสียงที่ทันสมัยและบริเวณหน้าห้องประชุมมีพื้นที่โล่ง เหมาะสำหรับการจัดนิทรรศกา

ส่วนชั้น 2 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ

จัดบริเวณสำหรับหนังสือสารคดี บันเทิงคดี โดยแบ่งเป็นหนังสือ ภาษาไทยและหนังสือต่างประเทศ การจัดที่นั่งอ่านมีแสงสว่างที่เพียงพอ บรรยากาศสงบเป็นวิชาการมากกว่าชั้น 1 สืบค้นข้อมูลผ่าน OPAC ได้ นอกจากนี้มีมุมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมด้วย

ส่วนชั้น 3 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ

 • ห้องเอกสารวิจัย ขณะนี้จัดเก็บเอกสารวิจัยของนักศึกษา วทอ.ฯ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ เอกสารวิจัยของสถาบันการศึกษาอื่นบางส่วน ตลอดจนวิทยานิพนธ์ของข้าราชการ ทอ. ที่ศึกษาต่อเนื่อง สืบค้นข้อมูลผ่าน OPAC ได้ที่ห้องนี้
 • ห้องหนังสืออ้างอิง รวบรวมหนังสืออ้างอิงที่มีคุณภาพ และที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางทหารที่หาได้ยากในห้องสมุดแห่งอื่นๆ ในห้องนี้จะแยกหนังสืออ้างอิงภาษาไทย และภาษาต่างประเทศไว้คนละส่วน
 • ห้องบริการสื่อประสมให้บริการด้านโสตทัศนวัสดุ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแถลงผลงาน หรือผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
 • ห้องเอกสารอ้างอิงจะเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ เชิงวิชาการของหน่วยงานภายใน ทอ. แบบธรรมเนียม และคู่มือต่างๆ ที่ข้าราชการควรรู้

ส่วนชั้น 4 ของ หอสมุดกองทัพอากาศ

บริเวณชั้น 4 เป็นส่วนของสำนักงาน ห้องดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นได้แบ่งเป็นห้องสัมมนากลุ่ม จำนวน4ห้อง

ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ

นอกจากมีหอสมุดให้ผู้สนได้เข้าแล้ว หอสมุดกองทัพอากาศยังมีห้องประชุม/สัมมนา ที่พร้อมให้บริการซึ่งในแต่ละห้องจะจุผู้เข้าได้จำกัด และมีอุปกรณ์ที่ให้บริการแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ (ชั้น 1)
  • ชื่อห้อง : ห้องประชุมหอสมุด ทอ.
  • จำนวนห้อง : 1 ห้อง
  • จำนวนที่นั่ง : 140 ที่นั่ง
  • อุปกรณ์ที่ให้บริการ : เครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุดระบบเสียง 5.1 / ไมโครโฟนแบบสาย 3 ตัว ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว / โปรเจคเตอร์ 1 ตัว / จอภาพแบบแขวน 240 นิ้ว 1 จอ
 • ห้องประชุม ยศ.ทอ. (ชั้น 3)
  • ชื่อห้อง : ห้องประชุม ยศ.ทอ.
  • จำนวนห้อง : 1 ห้อง
  • จำนวนที่นั่ง : 50 ที่นั่ง จัดโต๊ะกับเก้าอี้แบบรูปตัวยู
  • อุปกรณ์ที่ให้บริการ : เครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด / ไมโครโฟนตั้งตัว 26 ตัว / ไมโครโฟนแบบสาย 1 ตัว (ติดตั้งบนแท่นยืนบรรยาย) โปรเจคเตอร์ 1 ตัว / จอภาพแบบแขวนขนาด 70 นิ้ว 1 จอ
 • ห้องสัมมนากลุ่ม (ชั้น ๔)
  • ชื่อห้อง : ห้องสัมมนาศึกษากลุ่ม 1-4
  • จำนวนห้อง : 4 ห้อง
  • จำนวนที่นั่ง : 15 ที่นั่งต่อห้อง
  • อุปกรณ์ที่ให้บริการ : โทรทัศน์ขนาด 48 นิ้ว 1 เครื่อง / กระดานไวท์บอร์ด 1 บอร์ด
 • ห้องเรียนสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยศ.ทอ. (ชั้น 4)
  • ชื่อห้อง : ห้องอบรมการบริหารจัดการการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning
  • จำนวนห้อง : 1 ห้อง
  • จำนวนที่นั่ง : 30 ที่นั่ง
  • อุปกรณ์ที่ให้บริการ : คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 30เครื่องพร้อมไมโครโฟนและหูฟัง

ขั้นตอนการจองห้องประชุม/สัมมนา ที่ให้บริการของหอสมุดกองทัพอากาศ

 • ตรวจสอบวันว่างของประเภทห้องประชุมที่ท่านต้องการใช้บริการ
 • โทรประสานเพื่อจองห้องฯ ในเบื้องต้นมายัง กวบ.ยศ.ทอ. โทร. 2 – 2967
 • ทำเรื่องขอใช้ห้องประชุม/สัมมนามายัง กวบ.ยศ.ทอ. หรือ ยศ.ทอ.
 • พื้นที่จอดรถ ผู้ใช้บริการต้องจัดหาพื้นที่จอดเอง บริเวณรอบอาคารหอสมุด ทอ.(ยกเว้นที่จอดรถของข้าราชการ)

*เตือน ก่อนการใช้งานล่วงหน้า 7 วัน หากท่านไม่มาติดต่อทางเจ้าหน้าที่รับจองจะยกเลิกการจองทันที

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหอสมุดกองทัพอากาศ

เพื่อการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ ของนายทหารนักเรียนสถาบันต่างๆ ของกองทัพอากาศ รวมทั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วๆไป ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารต่างๆมีส่วนร่วมในโครงการและใช้ประโยชน์ในหอสมุดกลางต่อไป

ภารกิจของกองวิทยบริการ

หอสมุดกองทัพอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งของกองวิทยบริการ ซึ่งกองวิทยบริการจะมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์ งานสารสนเทศทางการศึกษา งานกรรมวิธีข้อมูลและกิจการหอสมุดกองทัพอากาศ เพื่อให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยจะมีหัวหน้ากอง กองวิทยบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิด

หอสมุดกองทัพอากาศ

หอสมุดกองทัพอากาศ มีหน้าทีดำเนินการ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควมคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาและให้บริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ทั้ง เอกสาร สิ่งพิมพ์ วารสาร สารคดีและหนังสือประกอบอื่นๆที่มีประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ข่าวสารและกิจการเกี่ยวกับห้องสมุด บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับห้องสมุดอื่นๆ โดยจะมีหัวหน้าหอสมุดกองทัพอากาศเป็นผู้บังตับบัญชาและรับผิดชอบ

แผนกสื่อการศึกษา

แผนกสื่อการศึกษา มีหน้าที่คอยดำเนินการ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมและกำกับดูแล เกี่ยวกับสื่อการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนงานด้านศิลปกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหัวหน้าแผนกสื่อการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ ดำเนินการ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวมทั้งระบบสารสนเทศห้องสมุด ทีมีหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกกรมวิธีข้อมูล

แผนกกรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่ดำเนินการ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมกำกับดูแลและพัฒนาระบบกรรมวิธีข้อมูลทางการศึกษา การสื่อสารข้อมูลบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหัวหน้าแผนกกรมวิธีข้อมูลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ติดต่อ หอสมุดกองทัพอากาศ

หอสมุดกองทัพอากาศตั้งอยู่ที่ 171 หอสมุดกองทัพอากาศ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 • เบอร์โทรติดต่อ : 02 534 2936