20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

1556
20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
20 เรื่อง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
เนื้อหา ซ่อน

โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

โรงเรียนทหารราบถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 ธ.ค. 2492 เป็นหน่วยในบังคับบัญชาของโรงเรียนทหาราบ ศูนย์การทหารราบ โดยที่ตั้งของหน่วยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง 3 ครั้ง จนมาถึงปัจจุบันดังนี้

 • พ.ศ.2492 ตั้งอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • พ.ศ.2510 ย้ายเข้าไปตั้งที่ใหม่ ค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ.2538 ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน (อาคารหลังใหม่) ภายในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์

หลักสูตรโรงเรียนทหารราบ

โรงเรียนทหารราบมีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการฝึกศึกษารวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร โดยโรงเรียนทหารราบจะถูกแบ่งหลักสูตรออกเป็นประเภทได้ 4 ประเภท ได้แก่

 • หลักสูตรหลัก (หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ)
 • หลักสูตรการผลิตกำลังพล
 • หลักสูตรเฉพาะหน้าที่
 • หลักสูตรผู้ชำนาญการ

เครื่องหมายโรงเรียนทหารราบ

เครื่องหมายโรงเรียนทหารราบจะใช้เครื่องหมายเดียวกับศูนย์การทหารราบเป็นรูปช่อชัยลตกษ์, ตะเกียงและดาบปลายปืนด้านล่างจะมีแถบปลายแพกสะบัดปลายทั้งสองข้าง ส่วนภายในแถบมีคำว่า “เกียรติความรู้ลลัง” ส่วนของใต้เครื่องหมายมีนามหน่วย “โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ” โค้งรับกับการจัดองค์ประกอบส่วนบนซึ่งมีลักษณะโค้งเป็นวงกลมโดยมีความหมายดังต่อไปนี้

 • ช่อชัยลตกษ์หมายถึงเกียรติ
 • ตะเกียงหมายถึงแสงสว่างคือการให้ความรู้
 • ดาบปลายปืนหมายถึงลลังและอำนาจ
 • แถบปลายแพกที่บรรจุข้อความเกียรติความรู้พลังคือปณิ
 • ธานของโรงเรียนทหารรา

สีประจำโรงเรียนทหารราบ

สีประจำโรงเรียนทหารราบ คือ สีม่วง–ขาว

ปรัชญาโรงเรียนทหารราบ

“สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างผู้นำทางทหาร วิทยาการทันสมัย มีวิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ โรงเรียนทหารราบ

โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการของทหารราบ เพื่อดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติวัฒนธรรมองค์กรทหารและฝึก ศึกษากำลังพล ของเหล่าทหารราบให้มีความรอบรู้ทันสมัยและมีขีดความสามารถปฎิบัติการในสงคราม และมิใช่สงครามเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฝึก – ศึกษาร่วมด้านความมั่นคงของ ASEAN ตามกรอบนโยบายของกองทัพบก

พันธกิจ โรงเรียนทหารราบ

 • ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ วัฒธรรมองค์กรทหารแก่ผู้เข้ารับการศึกษาและกำลังพลของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • จัดการฝึกศึกษาและสนับสนุนพื้นที่ฝึกให้กับกำลังพลเหล่าทหารราบและเหล่าอื่นๆ ตามนโยบายของกองทัพบก
 • ผลิตนายทหารชั้นประทวนของเหล่าทหารราบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยมทางยุทธวิธีเทคนิคของเหล่า ทหารราบร่วมกับกองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาคุณภาพครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณ์การฝึกศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 • ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมชุมชน
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

 • วางแผนอำนวยการและดำเนินการฝึกศึกษาให้แก่กำลังพลของเหล่าทหารราบและเหล่าอื่นๆ ตามนโยบายของกองทัพบก
 • ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยมยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าทหารราบร่วมกับกองวิทยาการและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ​ผลิตนายทหารชั้นประทวนของเหล่าทหารราบและกำลังพลประเภทอื่นตามที่ได้รับมอบภายในขอบเขตของขีดความสามารถ
 • ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภารกิจของกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

 • ดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นักเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของเหล่าทหารราบ
 • จัดอาจารย์และครู ไปทำการสอนวิชาทหารราบ ให้กับโรงเรียนทหารราบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
 • ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ อาจารย์ และครูในโรงเรียนทหารราบ
 • พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารราบ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ภารกิจของกรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ

 • ดำเนินการให้การศึกษากับนายทหารนักเรียนนายสิบนักเรียนและนักเรียนนายสิบเหล่า ร. ในหลักสูตรต่างๆตามที่ได้รับมอบ
 • จัดอาจารย์และครูไปสอนวิชาทหารราบให้กับโรงเรียนทหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
 • ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่นายทหารและนายสิบที่จะทำหน้าที่ อาจารย์ ครูในโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พิจารณาและเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารราบ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

เป้าหมาย โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ

 • สามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการของหน่วย/กำลังพลเหล่าทหารราบ และนโยบายของกองทัพบก
 • ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับการพัฒนาครบทุกมิติทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา และมีคุณลักษณะทางทหารอันพึงประสงค์ของกองทัพ
 • มีหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยตรงความต้องการของหน่วยทหารราบและนโยบายของกองทัพบก
 • มีครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน

การแต่งกายของโรงเรียนทหารราบ

การแต่งกายนั้นจะต้องใส่ชุดปกติกากีแกมเขียวคอลับแขนสั้น หากในวันที่มีการฝึกในสนามต้องแต่งกายชุดฝึกพราง

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้ยึดถือตารางกำหนดการฝึก/สอน และนโยบายของผู้บังคับบัญชา

กองบัญชาการ โรงเรียนทหารราบ

 • กองบัญชาการ
  • แผนกธุรการกำลังพล
  • แผนกเตรียมการ
  • แผนกสนับสนุนการศึกษา
  • แผนกประเมินผลและสถิติ

กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ

 • กองการศึกษา
  • บก.กองการศึกษา
  • แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์
  • แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
  • แผนกการศึกษาทางไปรษณีย์
  • แผนกวิชาอาวุธ
  • แผนกวิชาทั่วไป
  • แผนกวิชาสื่อสาร
  • แผนกวิชายุทธวิธี
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาการจู่โจมและส่งทางอากาศ

กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ

 • กรมนักเรียน
  • บก.และร้อย บก.
  • กองพันนักเรียน
  • กองพันนักเรียนนายสิบ
  • กองพันนักเรียนจู่โจมและส่งทางอากาศ
  • กองสนับสนุน
  • หมวดเสนารักษ์

*เป็นการจัดหน่วยภายในโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา

ทำเนียบผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารราบ

 • ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ
  • พลตรี อภัย อรัญทิมา
 • รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ
  • พันเอก อาวุธ พุทธอำนวย
 • ผู้บังคับการกรมนักเรียน
  • พันเอก สุเมศ พูลมี
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • พันเอก วาทยุทธ เฟืองทอง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าหน่วยในส่วนกําลังรบและสนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ)

 • โควต้านั้นปกติจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • โควต้าทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลด จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทย (แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้)
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
 • ต้องไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ต้องไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ต้องไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้สมัครเข้าหน่วยในส่วนกําลังรบและสนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ)

ผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยท่ามาตรฐานตามที่ทางกองทัพบก กําหนดเอ้าไว้ให้ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 55 ขึ้นไปทุกท่าหากปฏิบัติในท่าใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด จะได้คะแนนเป็น 0 คะแนนในท่านั้นๆ ซึ่งมีจํานวนรวม 5 ท่า ดังนี้

 • ดันพื้น
 • ลุกนั่ง
 • ดึงข้อ ภายในเวลา 2 นาที
 • วิ่ง 2 กิโลเมตร
 • ว่ายน้ำ 50 เมตร

การสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้าหน่วยในส่วนกําลังรบและสนับสนุนการรบ (เหล่าทหารราบ)

ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลผ่านการทดสอบร่างกายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสอง โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบให้ครบทุกขั้นตอน ซึ่งหากไม่ดําเนินการตามที่กําหนดแล้วจะมีผลการสอบเป็นไม่ผ่านการสอบ

ติดต่อ โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ

กองการศึกษาโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ ตั้งอยู่ที่ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

​โทร 032-542455-58 ต่อ 54144 บก.กศ.รร.ร.ศร.