20 เรื่อง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1290
20-เรื่อง-ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์-สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
20-เรื่อง-ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์-สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เนื้อหา ซ่อน

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คือ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คือ หน่วยงานที่ได้รับการในด้านการเป็นหน่วยงาน วิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชั้นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่คอยให้การด้านการศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์ ทั้งยังมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ประวัติศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2520 พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.ทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ (สวศ.) ขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่เสนอแนะในด้านยุทธศาสตร์การเมือง การเศรษฐกิจ การสังคมจิตวิทยาและการทหารสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 22 ก็ได่ทำการจึงได้จัดตั้ง สวศ. ตามคำสั่ง บก.ทหารสูงสุด ให้เป็นหน่วยขึ้นตรง วปอ. โดยจะมี รอง ผอ.วปอ. ฝ่ายวิชาการ เป็น ผอ.สวศ. และ ผอ.กองวิชาการต่างๆ ของ วปอ. จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆของ สวศ. ทั้งนี้การจัดตั้ง สวศ. ยังเป็นการจัดตั้งโดยใช้อัตราเพื่อพลางไปจนถึงปี พ.ศ. 2532 จึงได้เปิดอัตรา สวศ. ขึ้นเป็นอัตราแยกต่างหาก

ต่อมาในปี 2533 ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งส่งผลให้ สวศ. มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรง สปท. ตั้งแต่ 25 มี.ค. 34 แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการให้ใช้อัตราของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ตามคำสั่งกองทัพไทย ในเรื่อง อัตรากองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 52 เพื่อปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 ส่งผลทำให้ สวศ.สปท. ปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) มาจนถึงปัจจุบัน

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

 • วางแผน จัดทำโครงการและดำเนินการเพื่อการศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง
 • ศึกษา พิจารณาวัตถุประสงค์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
 • ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
 • ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล
 • วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการเชิญและแต่งตั้งที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมดำเนินการศึกษา วิจัยทางยุทธศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
 • วางแผนและดำเนินการจัดการประชุม การสัมมนา การวิจัยหรือการประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
 • วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลงานกิจการภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวิจัยหรือประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์กับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานการวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์กับบุคคลหรือองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
 • วางแผนและดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางยุทธศาสตร์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • วางแผนและดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และจัดทำระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 • วางแผนและดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ การประชุมทางไกล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • วางแผนและดำเนินการให้การศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพและนอกกองทัพ

กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กองสนับสนุนของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ นั้นจะมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพิธีและการรับรอง การส่งกำลังบำรุง การสื่อสาร การพลาธิการ การประชาสัมพันธ์ การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาล การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิต การแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการ การจัดสำนักงานและการรักษาความปลอดภัย จนไปถึงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด โดยจะสามารถแบ่งส่วนราชการออกได้ดังนี้

 • แผนกธุรการและกำลังพล มีหนาที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ กำลังพล การพิธีและการรับรอง การกุศล การสวัสดิการ และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากร การตรวจสอบและประเมินผล การควบคุม ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การส่งกำลังบำรุง การสื่อสาร การพลาธิการ การขนส่ง การกีฬา การสาธารณูปโภคและการสุขาภิบาล การผลิตและแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ทั้งปวง การประชาสัมพันธ์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การบันทึกภาพและเสียง รวมถึงการบริการอื่นๆในกิจการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กองแผนและโครงการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กองแผนและโครงการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จะมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านนโยบาย แผนงานและโครงการ รวมไปถึงการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและการประเมินผล จนไปถึงดำเนินการด้านการศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพอีกด้วย

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จะมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ รวมไปถึงสถานการณ์ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ ตลอดไปจนถึงการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ความมั่นคงทั้งปวงให้กับข้าราชการในกระทรวงกลาโหมและพลเรือน

กองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กองภูมิภาคศึกษาของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จะมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแลงานด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา รวมไปถึงการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้านต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งยังต้องคอยรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆให้กับผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ

วิสัยทัศน์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

“เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงด้วยการเป็น DIGITAL และ SMART ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน”

ปรัชญา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ความมั่นคงของชาติเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ และกว้างไกล

ปณิธาน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กำหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง

พันธกิจ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพื่อการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง แก่หน่วยงานของกองทัพ และรัฐบาล
 • พัฒนาศักยภาพองค์กรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงกับบุคคล หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสร้างนักยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ค่านิยมหลักของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ค่านิยมหลักของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ คือ การปลูกฝังให้กำลังพลทุกนายยึดถือค่านิยมหลักเพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลักของ บก.ทท. ได้แก่

 • ความเป็นทหารอาชีพ (Professionalism) คือ ความมุ่งมั่นในการทำดี ที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความ ภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย
  • ความมีวินัย (Disciplinary)
  • การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
  • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • ความซื่อสัตย์ (Integrity
  • การมั่งผลสัมฤทธิ์ (Result – based)
 • ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งการปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษา สถาบันหลักของชาติ รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิต
 • ความกล้าหาญ (Courage) คือ ลักษณะนิสัยที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก และความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายใดๆ กล้าแสดงออกอย่างเข้มแข็ง และเปิดเผยต่อสาิ่งไม่ถูกต้อง ยอมรับการวิจารณ์ ยอมรับต่อข้อผิดพลาด และปรับปรุงตนเองให้มีผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา
 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork) คือ การทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการร่วมกันระดมความคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน

จุดม่งหมาย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

เพื่อให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯได้รับการยอมรับในความเป็นหน่วยงานวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงชั้นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อเผชิญกับภัคุกคามหลากหลายรูปแบบได้ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของชาติ

เป้าประสงค์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

 • ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ดังนี้
  • เป็นองค์กรชั้นนำด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศไทย
  • เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
  • เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้เข้ารับการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา จากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
 • สุภาพสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการศึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เข้ารับการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะข้าราชการทหาร และตำรวจ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีและไม่เกิน 54 ปี
 • มีชั้นยศตั้งแต่พันโท นาวาโท, นาวาอากาศโท และพันตำรวจโทขึ้นไป
 • หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพ หรือ เทียบเท่าหรือวิทยาลัยการเหล่าทัพ หรือหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หรือหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง หรือปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคง หรือปฏิบัติหน้าที่/หน่วยงานที่ใช้ยุทธศาสตร์หรือมีแผนงานที่จะนำยุทธศาสตร์ไปใช้
 • ได้รับความไว้วางใจเข้าถึงเอกสารชั้นความลับ “ลับมาก”

คุณสมบัติเฉพาะข้าราชการพลเรือน

 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีและไม่เกิน 54 ปี
 • เงินเดือนเทียบเท่าระดับ 7 (เดิม) ขึ้นไป
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่/หน่วยงานที่ใช้ยุทธศาสตร์ หรือมีแผนงานที่จะนำยุทธศาสตร์ไปใช้เกี่ยวกับนโยบายและแผนในหน่วยงาน

*พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือพนักงานองค์การมหาชนมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน

คุณสมบัติเฉพาะข้าราชการตุลาการ

 • ยุไม่ต่ำกว่า 35 ปีและไม่เกิน 54 ปี
 • รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่/หน่วยงานที่ใช้ยุทธศาสตร์ หรือมีแผนงานที่จะนำยุทธศาสตร์ไปใช้เกี่ยวกับนโยบายและแผนในหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะข้าราชการอัยการ

 • ยุไม่ต่ำกว่า 35 ปีและไม่เกิน 54 ปี
 • รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่/หน่วยงานที่ใช้ยุทธศาสตร์ หรือมีแผนงานที่จะนำยุทธศาสตร์ไปใช้เกี่ยวกับนโยบายและแผนในหน่วยงาน

ติดต่อ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตั้งอยู่ที่ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 • โทรศัพท์ : 02 277 4300
 • โทรสาร : 02 277 4300