20 เรื่อง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1671
20 เรื่อง กองบัญชาการศึกษา
20 เรื่อง กองบัญชาการศึกษา
เนื้อหา ซ่อน

ประวัติ ของกองบัญชาการศึกษา

กองบัญชาการศึกษา ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2491 โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กันยายน 2491 เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการที่ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ชื่อว่า ” กองบังคับการกองการศึกษา(บก.ศษ.) ” มีหน้าที่ผลิตตำรวจใหม่ทุกระดับชั้นให้กับหน่วยงานต่างๆ และฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาต่างๆ

ต่อมา ในปี พ.ศ.2503 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ให้ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมทั้งหมดและได้ยกฐานะ “กองบังคับการกองการศึกษา” เป็น “กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)” และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (Vision) ของกองบัญชาการศึกษา

องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตำรวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล

พันธกิจ ของกองบัญชาการศึกษา

 • สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตำรวจมือ
 • พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
 • บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตำรวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ค่านิยม ของกองบัญชาการศึกษา

 • การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสและยุติธรรม
 • ศึกษาหาความรู้ที่จำเป็นต่องานตำรวจตลอดเวลา
 • พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล

อำนาจหน้าที่ ของกองบัญชาการศึกษา

 • เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
 • วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ
 • ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการตำรวจและจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ระบบ รูปแบบ เทคนิควิธีการเรียนการสอนและฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนฝึกอบรม และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน่วยงานอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ดำเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตำรวจ
 • ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วย

โครงสร้างหน่วยของ กองบัญชาการ สามารถแบ่งแบ่งออกได้ดังนี้

 • กองบัญชาการศึกษา
 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองการสอบ
 • สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ
 • วิทยาลัยการตำรวจ
 • กลุ่มงานอาจารย์
 • กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
 • ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

พันธกิจกองบังคับการอำนวยการ ของกองบัญชาการศึกษา

เป็นฝ่ายอำนวยการในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้กองบัญชาการศึกษา ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบังคับการ และหน่วยงานในสังกัด

วิสัยทัศน์กองบังคับการอำนวยการ ของกองบัญชาการศึกษา

เป็นฝุายอำนวยการสนับสนุน และพัฒนาข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นตำรวจมืออาชีพ

พันธกิจสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ของกองบัญชาการศึกษา

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพมีหน้าที่คอยกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาอบรม พัฒนาหลักสูตร และกำหนด รักษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ

วิสัยทัศน์สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ของกองบัญชาการศึกษา

“ คุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ ส่งเสริมสร้างตำรวจมืออาชีพ ”

พันธกิจวิทยาลัยการตำรวจ ของกองบัญชาการศึกษา

 • ดำเนินการฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และให้บริการวิทยาลัยการตำรวจแผนใหม่
 • บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งในและนอกองค์กร
 • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิสัยทัศน์วิทยาลัยการตำรวจ ของกองบัญชาการศึกษา

เป็นองค์กรชั้นนำให้การศึกษาและฝึกอบรม

พันธกิจกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ของกองบัญชาการศึกษา

 • ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตำรวจ และข้าราชการตำรวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิ งานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในกิจการของตำรวจ งานบริการประชาชนและงานการให้ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนฯลฯ
 • ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพและทักษะทางด้านยุทธวิธีตำรวจ
 • ฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานตำรวจให้กับองค์การภาครัฐและภาคเอกชน และด้านระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ของกองบัญชาการศึกษา

เป็นหน่วยหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจ การฝึกยุทธวิธี และปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันธกิจกองการสอบ ของกองบัญชาการศึกษา

 • วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ ตลอดจนกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์กองการสอบ ของกองบัญชาการศึกษา

กองการสอบ เป็นหน่วยงานคุณภาพที่มีความเป็นเลิศในการสรรหาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกบริการรับใช้ประชาชน

พันธกิจกลุ่มงานอาจารย์ ของกองบัญชาการศึกษา

 • จัดการเรียนการสอน
 • 2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 • 3. ให้บริการทางวิชาการ

วิสัยทัศน์กลุ่มงานอาจารย์ ของกองบัญชาการศึกษา

“มุ่งมั่นจัดองค์ความรู้ การเรียนการสอน ควบคู่คุณธรรมและการมีส่วนร่วมรับใช้ประชาชน”

ติดต่อ

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 • โทรศัพท์กลาง 0-25139362-71
 • โทรสารกลาง 0-2513-3060