ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

838
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็น สถานศึกษาภายใต้สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการผลิตช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้แก่กองทัพไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 จนมาถึงปัจจุบันทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ยังเพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพสูง และมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ ทั้งยังเป็นผู้มีปัญญาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของส่วนราชการ ต่างๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงกลาโหม และตลาดแรงงาน

*โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะถูกเรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.) นั่นเอง

สัญลักษณ์ของ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สัญลักษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะเป็น เครื่องหมายรูปสามเหล่าทัพที่ทับซ้อนอยู่บนเฟือง มีรูปสมอเรือสอดขัดไว้ในกงจักร ส่วนด้านซ้ายและด้านขวาจะมีรูปปีกนกกางทับบนวงเฟืองจักร ปลายปีกนกทั้วสองข้างจะล้ำขอบเฟืองจักรเล็กน้อย โดยตัวความหมายสัญลักษณ์นั้นจะมีความหมายดังต่อไปนี้

  • กงจักร (สีแดง) หมายถึง กองทัพบก
  • สมอ (สีน้ำเงิน) หมายถึง กองทัพเรือ
  • ปีกนก (สีฟ้า) หมายถึง กอง ทัพอากาศ
  • เฟือง (สีม่วง) หมายถึง สัญลักษณ์ “ช่าง”

หลักสูตร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

หลักสูตรในโรงเรียนช่างฝีมือทหารตาม พุทธศักราช ปี 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จะประกอบไปด้วย 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่

  • วิชาชีพช่างกลโรงงาน
  • วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  • วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
  • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • วิชาชีพช่างยานยนต์
  • วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

โดยในแต่ละสาขาก็มีความแตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน เป็นสาขาที่จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหารสามารถอ่านแบบ เขียนแบบของเครื่องมือกล และเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดไปจนการขึ้นรูปชิ้นงานหรือชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยเครื่องจักรพื้นฐานได้ ทั้งยังต้องสามารถขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) และตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล และซ่อมบำรุงเครื่องมือกลได้อีกด้วย

สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เป็นสาขาที่จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหารสามารถทำความสะอาดระบบหล่อลื่น และตรวจเช็คความผิดปกติด้วยสายตา ตรวจสอบหน้าที่การทำงาน ตรวจสภาพฟิวส์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัดจารบีได้ นอกจากนี้ยังต้องตรวจเช็คความร้อนการสั่นสะเทือนเครื่องจักร ปรับแต่งสายพาน เฟืองโซ่ หรือสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดเล็กด้วยเลื่อยมือ ตะไบ เจาะรูทำเกลียว ทั้งยังวัดและตรวจสอบความสึกหรอของชิ้นส่วนเพลาด้วยเครื่องมือวัดอย่างละเอียด ตรวจสอบการทำงาน งานติดตั้งเครื่องจักรกลขนาดเล็ก งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระบบงานท่อ ระบบงานทำความเย็น เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และตรวจสภาพระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในออฟฟิตขนาดเล็กเป็นต้น

สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ เป็นสาขาที่จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ทำความเข้าใจทักษะด้านต่างๆ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการเชื่อม เช่น งานเชื่อมแบบลวดหุ้มฟลั๊กซ์ (SMAW) งานเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG) งานเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม (GMAW) งานเชื่อมตัดใต้น้ำ งานเชื่อมแก๊ส กลศาสตร์เครื่องกล มาตรฐานงานเชื่อมในอุตสาหกรรมเป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนสาขานี้จะยังได้ศึกษางานโครงสร้างความแข็งแรงของวัสดุ และสามารถออกแบบรอยต่องานเชื่อม รวมถึงเขียนแบบงานเชื่อม งานโลหะแผ่น ตลอดจนถึงการทดสอบวัสดุ โลหะวิทยาในงานเชื่อม และงานสีเป็นต้น

สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร ได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับหลักการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการกระบวนการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เช่น การอ่านแบบเขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินราคา และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวมไปถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข รวมทั้งต้องสามารถคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในทางวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบ ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสารและงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ยังต้องสามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับ เครื่องส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ

สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์

สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ เป็นสาขาที่จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานบริการในกลุ่มงานช่างยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เช่น งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานระบบเกียร์อัตโนมัติ งานเครื่องยนต์เล็ก งานรถจักรยานยนต์ งานระบบไฟฟ้ารถยนต์ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับอากาศรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษาการจัดการศูนย์บริการรถยนต์ เพื่อช่วยให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างยานยนต์ได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ รวมไปถึงสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นสาขาที่จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหารนั้นมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานของสายอาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ตามหลักการ และกระบวนการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เช่น การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคา รวมไปถึงการติดตั้ง การทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคาร และงานซ่อมบำรุง รักษา การทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง งานซ่อมบำรุงรักษา และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และได้รับการศึกษางานต่างๆ เช่น งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการติดตั้งตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ งานบริการทางไฟฟ้าเป็นต้น