ผู้ที่จะหมดสิทธิ์สอบของ โรงเรียนจ่าอากาศ และโครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ

722
ผู้ที่จะหมดสิทธิ์สอบของ โรงเรียนจ่าอากาศ และโครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ
ผู้ที่จะหมดสิทธิ์สอบของ โรงเรียนจ่าอากาศ และโครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ

ผู้ที่จะหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

การหมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จะมีดังนี้

 • ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติด้านขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกาย ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ความต้องการ
 • มีหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จ ดัดแปลง แต่งเติมเพิ่ม

ผู้ที่จะหมดสิทธิ์ในการสอบวิชาการ

การหมดสิทธิ์ในการสอบวิชาการ จะมีดังนี้

 • ผู้ที่ทุจริต หรือ ส่อเจตนาว่าจะทุจริตในเวลาสอบ
 • ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆที่กำหนดเอาไว้ ดังนี้
  • เข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน 20 นาที จะถือว่าหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบทันที
  • ห้ามนำเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์ในการคำนวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
  • ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา แก่ผู้สอบคนอื่นในห้องสอบ หากเกิดข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น
  • ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนดเอาไว้
  • ห้ามนำปัญหาสอบ และใบคำตอบออกนอกห้องสอบ

ผู้ที่จะหมดสิทธิ์ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

การหมดสิทธิ์ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จะมีดังนี้

 • ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง ให้ผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติที่โรงเรียนคั้งเอาไว้
 • ผู้สมัครสอบ และผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันไม่ได้ไปทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด

โครงสร้างหน่วยโรงเรียนจ่าอากาศ

 • กองบังคับการ
 • กองการศึกษา
 • กองการฝึก
 • กองนักเรียน
 • กองบริการ
 • แผนกการเงิน