คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ

2267
คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ

คุณสมบัติของต้องการสมัครสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ

คุณสมบัติของต้องการสมัครสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ จะมีดังนี้

 1. ต้องเป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามปี พ.ศ.)
 2. คุณวุฒิของผู้สมัครต้องผ่านกำหนดที่ทางโรงเรียนตั้งรับเอาไว้ ดังนี้
  • ผู้สมัครจำเป็นต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ในประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เช่นกัน
 3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 4. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร

หลักสูตรการเป็นจ่าอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ จะมีหลักสูตรในการเรียนการสอนสำหรับการสร้างกำลังทหารในระดับชั้นประทวนให้กับกองทัพอากาศ จะมี 3 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนจ่าอากาศ 3 ปี สำหรับนักเรียนที่สอบหลังจบ ม.3
 • หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ 2 ปี สำหรับนักเรียนที่สอบหลังจบ ม.6 หรือ ปวช.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 2 ปี สำหรับนักเรียนที่สอบหลังจบ ม.6

ความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ

ความก้าวหน้าในอาชีพของจ่าอากาศ ได้แก่

 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศทุกเหล่าทหาร เมื่อรับราชการครบ 2 ปี จะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษา ฝึกงาน หรือดูงานต่างๆเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ทางราชการกำหนด
 • เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนดจะมีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี ทั้งยังมีสิทธิเข้าสอบแข่งกับบุคคลพลเรือนในการสอบของบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณอีกด้วย