สิทธิประโยชน์ขณะที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ

2415
สิทธิประโยชน์ขณะที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ
สิทธิประโยชน์ขณะที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ตอนที่เป็นนักเรียนจ่าอากาศ

 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายวันตามที่กำหนด
 • ได้รับเงินเดือน ตามพระราชกฤษฎีกา โดยการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารกองประจำการ และนักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 ดังนี้
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ
   • ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/10 เดือนละ 2,610 บาท
   • ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือน พ.1/12 เดือนละ 2,890 บาท
   • ชั้นปีที่ 3 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070 บาท
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
   • ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070 บาท
   • ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือน พ.1/14 เดือนละ 3,270 บาท
  • หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ
   • ชั้นปีที่ 1 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070 บาท
   • ชั้นปีที่ 2 รับเงินเดือน พ.1/14 เดือนละ 3,270 บาท
 • มีอาหารให้รับประทานในโรงเรียนจ่าอากาศ โดยจะประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3มื้อ ด้วยเงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร
 • ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนกองทัพอากาศ เพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ

หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนจ่าอากาศแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ทั้งยังได้รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการได้รับเงินเดือน ดังนี้

 • หากสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ วุฒิ ม.3 ศึกษา 3 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 6,140 บาท
 • หากสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น วุฒิ ม.6 ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 6,800 บาท
 • หากสำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 6,800 บาท
 • หากสำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนเดือนละ 7,460 บาท

* อัตราเงินเดือนดังกล่าว จะขึ้นอยู่ที่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการฯ