รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1005
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เนื้อหา ซ่อน

1.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือ สถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนทั้งในด้านพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล โดยตัวหน่วยงานจะขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.ประวัติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ประวัติ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางกองทัพบกและประเทศชาติเกิดขาดบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการสุขภาพแก่ทหาร และประชาชนขึ้นเป็นจำนวนมาก นี่จึงเป็นเหตุให้จัดตั้ง “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อทำการผลิตพยาบาลวิชาชีพกองทัพบก โดยถือให้เป็นหน่วยงานในสังกัดของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก และได้เปิดรับนักเรียนพยาบาลเป็นรุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรในปี พ.ศ. 2507 จำนวน 37 นาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองนักเรียนพยาบาล” ในกรมนักเรียน รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก และได้รับการยกวิทยาฐานะเป็น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก” ในปี พ.ศ. 2527 โดยขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นจะได้การแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” นั่นเอง

3.ปรัชญา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีปรัชญาอยู่ คือ การเชื่อว่าการพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงบนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีอุดมการณ์ทหารและมีจิตอาสา เพื่อตอบสนองความต้องการด้ามสุขภาพของกองทัพและประชาชนได้อย่างมีความสุข

4.วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใต้ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

5.พันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ทหาร พร้อมปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของกองทัพบกและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
 • บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
 • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

6.บริการที่นักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้รับ

บริการที่นักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้รับในวิทยาลัยจะมีดังนี้

 • ห้องเรียนและห้องสัมมนา
 • ห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการ
 • ห้องสมุด (E-Library)
 • คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเทอร์เน็ต
 • หอพัก / ศูนย์ฟิตเนส

7.นโยบาย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

นโยบาย ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะแบ่งออกได้เป็น 8 ข้อ ได้แก่

 1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ จะทำการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีวินัย มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการสุขภาพของกองทัพและประเทศ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
  1. พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาบุคลากรภายนอกวิทยาลัย โดยการพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการของกองทัพ และศิษย์เก่าในทุกหลักสูตร ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
  3. ส่งเสริมการเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพให้กับสถาบันสมทบจากหน่วยบริการต่าง ๆ ของกองทัพ และของประเทศ
 3. นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน / นักศึกษา เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนสู่บัณฑิตพยาบาลที่พึประสงค์ของกองทัพและสังคม โดยการดำเนินกิจกรรมภายในวิทยาลัยเอง และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานอื่น
 4. นโยบายด้านการวิจัยและงานทางวิชาการ โดยจะกำหนดให้มีการวิจัย ผลิตตำราบทความทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงาน
 5. นโยบายด้านการให้บริการวิชาการ ในวิทยาลัยจะสามารถให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพอนามัยที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสังคม และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ
 6. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการใช้ภูมิปัญญาไทย จะสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ภูมิปัญญาไทยในชีวิตประจำวัน และเพื่อการเรียนการสอน
 7. นโยบายด้านบริหารจัดการ
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย
  2. จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ พัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
 8. นโยบายบริหารคุณภาพ
  1. ให้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
  2. ให้มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  3. ให้ยึดถือวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

8.ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) จะเริ่มเปิดรับสมัครประมาณเดือน ม.ค. – มี.ค.

โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://rtanc.ac.th/

9.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีดังนี้

 • จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
  • ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O –NET )* ของสำนักทดสอบทางการศึกษา จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์
  • ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 1) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
  • ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
  • ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
 • มีอายุ 18-25 ปี สถานภาพโสด ช่วงอายุจะนับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ
 • มีสัญชาติไทย
 • ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้
 • ไม่บกพร่องในศีลธรรม
 • ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา ทั้งยังไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 • ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 • ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

10.หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม ดังนี้

 • ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (online) โดยพิมพ์ (print) จากเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th พร้อมลงนามผู้สมัครให้เรียบร้อยพร้อมทั้ง print บัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดง
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นของผู้สมัครสอบขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำเป็นต้องแสดงวันที่ถ่ายรูปพร้อมเขียนชื่อนามสกุลอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือกอย่างชัดเจนไว้ด้านหลังทุกรูป
 • ใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (หนังสือรับรองฯต้องออกให้ไม่เกิน 60 วัน )
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา ส่วนผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและ ของบิดามารดาของตัวผู้ให้กำเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
 • ทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด-ผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดา –มารดาผู้ให้กำเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
 • สูติบัตรของผู้สมัครหรือรับรองบุตร
 • กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีใบมรณะบัตรซึ่งระบุสัญชาติของบิดาหรือมารดา ที่ถึงแก่กรรมมาแสดงด้วย
 • หลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดท้าย ถ้าผู้สมัครเคยรับราชการมาก่อน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดา มารดา (ถ้ามี)

11.การทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดทางวิชาชีพ

การทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดทางวิชาชีพ จะมีขั้นตอนดังนี้

 • ต้องมารายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในวันที่กำหนดพร้อมชำระเงินค่าทดสอบบุคลิกภาพ
 • การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพจะดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมชำระเงินค่าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ

12.การตรวจร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความถนัดทางวิชาชีพ

การตรวจร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความถนัดทางวิชาชีพ มีดังนี้

 • การตรวจร่างกาย
  • ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเข้ามารายงานตัวที่ อาคารกองการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตามวันที่กำหนด พร้อมกับชำระเงินค่าตรวจร่างกาย
  • ขั้นตอนการตรวจร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, เอกซเรย์และการตรวจร่างกายทั่วไป
  • ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการตรวจแล้วเห็นว่ามี ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรค หรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้ ผลการตรวจร่างกาย พิจารณาจากความเห็น และการชี้ขาด ของคณะกรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนี้เป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย คือการวิ่งระยะทาง 1,000เมตร ใน่ชวงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วงเวลาในการตัดสินจะ แบ่งออกเป็น 2 เพศ ได่แก่
  • เพศชายภายในเวลา 5.30 นาที
  • เพศหญิงภายในเวลา 6.30 นาที

13.การสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นจะต้องมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด

14.ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก)

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก)

 • ชั้นปีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,500 บาท

*ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เช่น ค่าเสื้อผ้าเกินสิทธิ์ประมาณ 15,000 บาท ค่าตรวจภูมิคุ้มกัน / ฉีดวัคซีน ประมาณ 5,000 บาท

15.ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนส่วนตัว)

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนส่วนตัว) และทุนส่วนราชการฝากเรียนค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร) ตลอดหลักสูตร 4 ปี มีดังนี้

 • ชั้นปีที่ 1 ประมาณค่าใช้จ่าย 130,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 ประมาณค่าใช้จ่าย 85,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 ประมาณค่าใช้จ่าย 87,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 ประมาณค่าใช้จ่าย 60,000 บาท

*ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

16.สิทธิของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

สิทธิของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก จะมีดังต่อไปนี้

 • ประเภททุนกองทัพบก
  • ได้รับเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยงและอาภรณ์ภัณฑ์ตามที่กองทัพบกกำหนด
  • เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี
 • ประเภททุนส่วนตัว-มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ.
 • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  • ได้รับทุนอุดหนุนตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  • ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามข้อผูกพันในสัญญาที่ทำไว้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

17.การประเมินผลการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาและการสำเร็จการศึกษา จะใช้ระเบียบของกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2562 การสำเร็จการศึกษาต้องผ่านการเรียนตามเนื้อหาที่กำหนดในหลักสูตร และยังต้องผ่านการสอบรวบยอดในสาขาพยาบาลศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล

18.หลังสำเร็จการศึกษา

หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณทิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล

19.การรายงานตัวเข้ารับการศึกษาของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การรายงานตัวเข้ารับการศึกษาให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ตามวันและเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกำหนดเอาไว้โดยสามารถติตามข้อมูลข่าวสารโดยตรงได้ที่ website https://rtanc.ac.th/

20.ติดต่อ

 • ที่อยู่ 317/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เบอร์ติดต่อ 02-354-7842
 • Email [email protected]