รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ

1010
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนจ่าทหารอากาศ

1.โรงเรียนจ่าทหารอากาศ คือ

โรงเรียนจ่าอากาศ คือ สถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ทำการผลิตนายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆของ กองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว โดยจะมีการเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ ขึ้นในทุกๆปี ทั้งยังให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรทั้งในและนอกกองทัพอากาศตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด

2.ประวัติ โรงเรียนจ่าอากาศ

แรกเริ่มกองทัพอากาศนั้นไม่มีโรงเรียนผลิตนายทหารประทวน โดยส่วนใหญ่นายทหารประทวนนั้นจะได้มาจากทหารกองประจำการที่ทำการสมัครเข้ารับราชการต่อ และถูกแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศเมื่อปฏิบัติงานมีความรู้ มีความสามารถ มีความชำนาญงานสูง ก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนยศให้สูงขึ้นตามลำดับเอง

เมื่อในปี พ.ศ.2481 กองทัพอากาศได้กำหนดให้มี แผนกอาวุธ กองโรงเรียนการบิน และมีแผนกโรงเรียน เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารอากาศ แบ่งกิจการ และกำหนดหน้าที่แผนกโรงเรียน ดังนี้

 • กองศึกษาที่ 1 มีหน้าที่อบรมนายทหารสัญญาบัตร ทุกจำพวก
 • กองศึกษาที่ 2 มีหน้าที่อบรมนายทหารประทวน ทุกจำพวก
 • กองโรงเรียนจ่าอากาศทหารราบ มีหน้าที่อบรมผู้บังคับหมู่ทหารราบ

ภารกิจของแผนกโรงเรียน เริ่มแรกได้คัดเลือกทหารกองประจำการตามกองบินต่างๆ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเร่งรัดใน กองโรงเรียนจ่าอากาศทหารราบ เพื่อผลิตเป็นผู้บังคับหมู่สำหรับปกครองทหารกองประจำการ

ต่อมาในปี พ.ศ.2483 เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพอากาศได้ประสบเหตุการณ์รบอย่างแท้จริง จึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาว่า “ทหารจำเป็นต้องมีความรู้ในหลักวิชาเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กองทัพอากาศจึงจะมีประสิทธิภาพด้านการรบ หากจะใช้แต่ความกล้าหาญและความชำนาญการรบ ย่อมไม่เป็นการเพียงพอ และอาจก่อให้เกิดเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการปฏิบัติการรบได้จากแนวความคิดในด้านการศึกษาดังกล่าว กองทัพอากาศจึงได้เริ่มดำเนินการเพื่อวางรากฐานโครงการศึกษาของกองทัพอากาศขึ้น จึงได้ปรับปรุงและกำหนดอัตราตามลำดับ

ในปี พ .ศ.2491 กำหนดให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.2491 ตามคำสั่งกระทรวง กลาโหม (พิเศษ) “แผนกโรงเรียน” เปลี่ยนฐานะเป็น “กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ” ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ เริ่มบริหารงานตามอัตราใหม่ ตั้งแต่ ๗ มกราคม ๒๔๙๒ ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสภากองทัพอากาศครั้งแรก ได้มีการรวมแผนกโรงเรียนต่างๆ ของกองทัพอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดังนี้

 • โรงเรียนฝึกการช่างอากาศ ของกองโรงงานกรมทหารอากาศ
 • โรงเรียนสื่อสาร ของแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารอากาศ
 • กองโรงเรียนจ่าอากาศทหารราบ

จนมาถึงปี พ.ศ.2495 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงมีภารกิจต้องรับผิดชอบการศึกษาของกองทัพอากาศทั้งหมด ได้รับโอนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศจากกรมเสนาธิการทหารอากาศ จัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศขึ้น กองโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าต่างๆ ได้รวมกันเป็น”กองโรงเรียนจ่าอากาศ” ขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ 24 ธันวาคม 2495 ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ) และในปี พ.ศ.2510 ก็ได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อ กองโรงเรียนจ่าอากาศ เป็น โรงเรียนจ่าอากาศในที่สุด

3.วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันผลิตนายทหารประทวนหลักที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเป็น กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค”

4.ปรัชญา

“ทักษะดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ มีจิตอาสา”

5.คำขวัญ

“จ่าอากาศ คือ หัวใจของกองทัพ”

6.ปณิธาน

ปณิธานของโรงเรียนจ่าทหารอากาศ คิอ การผลิตจ่าอากาศที่มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของ กองทัพอากาศ

7.อัตลักษณ์

“มีความรู้สนับสนุนด้านการบิน เคร่งครัดวินัย เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”

8.เอกลักษณ์

“แหล่งผลิตจ่าอากาศที่เป็นหัวใจของกองทัพอากาศ”.

9.ความมุ่งหมาย

ความมุ่งหมายกองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

10.ภารกิจ

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

11.คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี
 • คุณวุฒิการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ
 • เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
 • เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

12.คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ

 • เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) มีเวลารับราชการในกองประจำการอย่างน้อย 2 ปี และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”
 • อายุไม่เกิน 24 ปี
 • คุณวุฒิการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) หรือ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ
 • เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
 • เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

13.หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัครจะมีดังนี้

 • ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ํากว่า 2.00 จํานวน 1 ฉบับหรือ
  • ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 2.00 กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระจํานวน 1 ชุด(ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
  • ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จํานวน 1 ชุด หรือ
  • ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ จํานวน 1 ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกําหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 • ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปจํานวน 2 ฉบับ

14.ช่องทางการสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศสมัครนั้น สามารถสมัครได้ทาง เว็บไซต์เท่านั้น โดยจำเป็นต้องพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจําตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจําตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น https://www.atts.rtaf.mi.th/

15.การประกาศสถานที่สอบ

การประกาศสถานที่สอบผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่ ที่นั่งสอบและเวลาสอบทางเว็บไซต์ https://www.atts.rtaf.mi.th/

16.คำเตือน ในการสอบ

ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนั้น จะถูกดำเนินงานและจัดการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ เพราะฉะนั้นจะไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ นอกจากการใช้ความรู้ และความสามารถของตัวท่านเอง โดยหากพบผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนนั้นสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 0-2534-5266 , 0-2534-3763

17.การเลือกเหล่าทหาร

การเลือกเหล่าทหารนั้นเป็นสิ่งที่ทุกผู้สอบตัวจริงต้องรายงานตัวเพื่อเลือกเหล่าทหารที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ที่โรงเรียนจ่าอากาศ โดยจะถูกจัดให้เลือกเหล่าเป็นลำดับสุดท้าย หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ โดยเหล่าทหารจะมีให้เลือกทั้งหมด 7 เหล่า ดังนี้

 • เเพทย์(พ)
 • ต้นหน (จำพวกทหารควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน) (ตห.คจ.)
 • ช่างอากาศ(ชอ.)
 • สื่อสาร(ส.)
 • สรรพาวุธ(สพ.)
 • อากาศโยธิน(อย.)
 • สารวัตร(สห.)

18.หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร

 • ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ตามความประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้มีคะแนนรวมทั้งสิ้นที่สูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจำนวนแล้ว
 • ผู้สอบได้ลำดับสำรอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกศึกษาในเหล่าทหารที่ขาดจำนวนได้ตามความประสงค์
 • ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 7 เหล่า
  • คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่นๆ หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 5 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร
 • ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

19.ข้อผูกพันกับทางราชการ

ข้อผูกพันกับทางราชการ ได้แก่

 • ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เท่าของจํานวนปีที่ศึกษา (รวมปีที่เรียนซ้ำชั้น)
 • ผู้ที่รับราชการไม่ครบกําหนด จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการตามสัญญาโดยต้องชําระเงินค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา เป็นเงินปีละ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็นรายเดือนตามส่วนเฉลี่ยของปี และเศษของเดือนคิดเป็น 1เดือน
 • นักเรียนจ่าอากาศที่เหล่าทัพอื่นหรือหน่วยงานอื่นฝากเรียน เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตามสัญญาที่ทําไว้กับเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้น

20.ติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมจะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

 • @oarvoodooสำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
  • โทร : 0-2534-5266 , 0-2534-3763
  • โทรสาร : 0-2534-3763
  • มือถือ : 08-4049-2141
 • นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ
  • โทร : 0-2534-3711
 • ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ
  • โทร : 0-2534-3762
 • E-mail : [email protected]
 • Website : www.atts.ac.th
 • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : โรงเราียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เลขที่ 171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210