คุณสมบัติ และหลักฐานใช้ในการสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

791
คุณสมบัติ และหลักฐานใช้ในการสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
คุณสมบัติ และหลักฐานใช้ในการสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 1. ผู้สมัครต้องเป็นชาย/หญิง ที่มีสถานภาพ โสด
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
 3. คุณวุฒิของผู้สมัคร จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
 5. ผู้สมัครต้องมีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
 6. ผู้สมัครต้องเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบการปกรองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 7. ผู้สมัครต้อง ไม่เคยมีสามีหรือภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
 8. ผู้สมัครต้อง ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 9. ผู้สมัครต้อง ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 10. ผู้สมัครต้อง ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
 11. ผู้สมัครต้อง ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆก็ตาม
 12. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด/สารเคมีเสพติดให้โทษ
 13. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
 14. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
 15. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (เครื่องใดเครื่องหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
  • ชาย
   • Clarinet
   • French Horn
   • Euphonium
   • Trombone
   • Tuba
   • Percussion
   • Violi
   • Viola
   • Cello
  • หญิง
   • Violin
   • Viola
   • Cello

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษารับรองวิทยฐานะ หรือเทียบเท่าก็ได้
 • รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครขนาด 2×3 ซม. รูปตรงหน้าตรงและไม่สวมหมวก ไม่ติดกระดาษแข็ง ตัวรูปภาพที่นำมาใช้ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา นำมาเพื่อแสดงสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิด ซึ่งคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน หากผู้สมัครที่บิดามารดาที่มีนามสกุล หรือนามสกุลไม่ตรงกันกับในทะเบียนบ้าน แสดงว่าน่าจะเป็นนามสกุลของชาวต่างประเทศ ต้องนำหลักฐานทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดา และหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางดนตรีจากโรงเรียนหรือสถาบัน
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือใบแทน (ถ้ามี)
 • หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ทางราชการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่นำมายื่นภายหลัง)

สามารถติดตามข้อมูลข้าวสารโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://rtafband.thaijobjob.com