ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนเตรียมทหาร

643
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนเตรียมทหาร
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นต้น โดยผู้ที่ทำการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร จะถูกเรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) นั่นเอง

ประวัติย่อ โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 จากจอมพลถนอม กิตติขจร ขณะที่ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอดำริต่อสภากลาโหมว่า หากจะรวมโรงเรียนที่อยู่ในระดับการศึกษาเดียวกันจากกองทัพต่างๆ เป็นสถาบันเดียวกันนั้นจะช่วยเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติ ทั้งยังทำให้ผู้ศึกษามีโอกาสได้รู้จักคุ้นเคย มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันหรือมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความคิดจิตใจร่วมกันแต่เยาว์วัย ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้สามารถประสานงานกันได้ด้วยดี และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภากลาโหมจึงได้เห็นชอบในดำรินี้เป็นเอกฉันท์ โดยในขั้นแรกให้รวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เป็นโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัดกรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2501 ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร โดยจะมีผู้บัญชาการคนแรกคือ พลเอก ปิยะ สุวรรณพิมพ์

ในระยะแรกนั้นโรงเรียนเตรียมทหารยังไม่มีที่ตั้งถาวร ได้ใช้อาคารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวไปก่อน จนกระทั่งในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2504 โรงเรียนเตรียมทหารได้ถูกจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนเตรียมทหารขึ้น ณ เลขที่ 1875 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งของกองสัญญาณทหารเรือ มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา หลังจากได้สร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายมาอยู่ที่พระราม 4 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2504 ก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายขึ้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2543 กองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารมายังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ เลขที่ 185 หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และใช้สถานที่นี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารมาจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเตรียมทหาร

เครื่องหมายจักรดาว ถือเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร ที่จะมีความหมายในส่วนต่างๆดังนี้

  • คบเพลิง หมายถึง การศึกษาและความรุ่งโรจน์
  • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพบกและตำรวจ
  • จักรเวียนซ้าย หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพเรือ
  • ดาวห้าแฉก หมายถึง เครื่องหมายชั้นยศนายพลของกองทัพอากาศ

สีประจำ โรงเรียนเตรียมทหาร

  • สีแดง คือ เหล่าทหารบก
  • สีน้ำเงิน คือ เหล่าทหารเรือ
  • สีฟ้า คือ เหล่าทหารอากาศ
  • สีเลือดหมู คือ เหล่าตำรวจ

หน้าที่และภารกิจ โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร มีหน้าที่ปกครองและบังคับบัญชา รวมถึงการให้การอบรมในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตำรวจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณสมบัติ และทัศนคติพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัย และคุณสมบัติของผู้นำ โดยตัวโรงเรียนจะมีผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารเป็นผู้บังคับบัญชา

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันหลักของชาติ ในการผลิตนักเรียนเตรียมทหารให้มีความเป็นผู้นำ และเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและระดับสากล

ส่วนการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

การดำเนินงานสนองต่อปรัชญา โรงเรียนเตรียมทหาร “สามมัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม” มีหน้าที่ให้การศึกษาภาควิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะมีระยะเวลาศึกษา 2 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 5-6) ตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ถือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังสอดคล้องกับการศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกด้วย