ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

1210
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นั้นมีหน้าที่ ดำเนินการด้านการดุริยางค์ การฝึก ให้การศึกษา และการพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ โดยมีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติย่อโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศถูกก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2485 โดยศาตราจารย์พระเจนดุริยางค์ ได้เสนอให้กองภาพยนตร์ทหารอากาศ ขออนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศก่อตั้งโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศขึ้นโดยจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนดนตรีทหารอากาศ ซึ่งจะให้ท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเริ่มทำการสอนวิชาสามัญและวิชาดนตรีในหลักสูตร 5 ปี

พันธกิจ

 • บำรุงสภาพขวัญให้กับกำลังพลทหารอากาศ
 • เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
 • เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของกำลังพลกองทัพอากาศ
 • ปฏิบัติภารกิจตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค่านิยมหลัก A I R S D M

 • A ย่อมาจาก Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ)
  • การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศ ที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงทุกสถานการณ์ และสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
 • I ย่อมาจาก Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี)
  • มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความยุติรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น
 • R ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ)
  • ความรับผิดชอบต่อตนเององค์การ สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
 • S ย่อมาจาก Smart Personality (ลักษณะทหารดี)
  • มีลักษณะกริยา ท่าทางที่เป็นระเบียบและสง่าผ่าเผย
 • D ย่อมาจาก Duties (รู้หน้าที่) และ Discipline (มีวินัย)
  • รู้จักหน้าที่ของตนเอง ต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่
  • การที่ทหารจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
 • E ย่อมาจาก Excellent in Musical Instruments (เชี่ยวชาญการใช้ อุปกรณ์ทางดนตรี)
  • สามารถใช้และปรนนิบัติบำรุงเครื่องดนตรีประจำกาย และเครื่องดนตรีประจำหน่วยได้เป็นอย่างดี